Домашня » Положення про КЕР

Положення про КЕР

ПРИЙНЯТО

Рішенням засідання Координаційно-експертної ради

протокол від 07.05.2015 №1

ЗАТВЕРДЖЕНО

                         Наказом директора

                               Інституту

                                                       від 20.05.2015р. №28

Положення

про Координаційно-експертну раду з питань соціальної політики

при Науково-дослідному інституті праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і НАН України

Київ 2015

1. Загальні положення

1.1. Це положення визначає загальні правові, наукові, громадські основи діяльності Координаційно – експертної ради з питань соціальної політики (далі – КЕР) при Науково-дослідному інституті праці і зайнятості населення Мінсоцполітики та НАН України (далі Інститут).

  • КЕР, яка була утворена 2 листопада 2012 р продовжує свою діяльність після приєднання Центру перспективних соціальних досліджень Міноцполітики та НАН України до НДІ праці ізайнятості населення. в якості експертного майданчика для вироблення спільного бачення недержавних організацій щодо основних напрямів розвитку соціальної політики в Україні.

1.2. У своїй діяльності КЕР керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та Статутом Інституту

1.3. КЕР є консультаційно-дорадчим органом при Інституті, створена з метою:

– забезпечення участі громадськості у підготовці документів щодо реформування та розвитку соціальної сфери України, які розробляє Інститут;

– громадського обговорення та супроводу реформ соціальної сфери України;

– вироблення бачення громадянського суспільста щодо рефомування політики праці та зайнятості населення;

– збору пропозицій громадськості щодо актуальних проблем соціальної політики, у тому числі з питань соціального захисту, соціальних послуг, соціального діалогу тощо їх доопрацювання та винесення цих пропозицій на розгляд відповідних центральних органів виконавчої влади.

1.4. Місце знаходження КЕР: м. Київ, вул. Івана Франко 15/б.

2.Мета та предмет діяльності

2.1.Метою діяльності КЕР є збір та забезпечення наукового супроводу пропозицій громадськості щодо стратегічних напрямів соціальної політики України у тому числі з питань реформування та розвитку системи соціальних послуг, залучення широкого кола зацікавлених сторін до обговорення нагальних питань реформування системи соціальної політики України.

2.2.Предметом діяльності Ради є:

– підготовка спільних пропозицій недержавних організацій щодо реформування соціальної політики України в цілому, у тому числі і реформування системи соціальних послуг;

– створення на базі Інституту майданчика для наукового супроводу та більш ефективного опрацювання пропозицій, які надходять з боку громадських та благодійних організацій до Міністерства соціальної політики України;

– залучення коштів з різних джерел для наукових досліджень та оплати праці експертів на умовах дотримання вимог законодавства України;

– моніторинг пропозицій та напрацювань, наукових розробок, рекомендацій благодійних та громадських організацій з питань соціальної політики, участі НУО у адвокаційній діяльності щодо соціальних послуг;

– участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів України, розробка методичних та аналітичних матеріалів;

– забезпечення проведення наукової експертизи проектів нормативно – правових актів у галузі соціально-трудових відносин та соціального захисту населення;

– проведення соціологічних досліджень з питань розвитку соціальної сфери України;

– здійснення в установленому порядку співробітництва з міжнародними благодійними та громадськими організаціями з метою вивчення передового досвіду роботи та можливості його застосування в Україні;

– підготовка та видання аналітичних матеріалів, проектів нормативно – правових документів з питань соціальної політики;

– здійснення пропаганди наукових знань за результатами досліджень через друковані засоби масової інформації, інтернет, та створення фейсбук сторінки;

– сприяння Інституту у організації конференцій, семінарів, нарад тощо з питань соціальної політики.

3. Структура Ради

3.1. Рада складається з фахівців організацій громадянського суспільства, які займаються питанням розвитку та реформування соціальної сфери, мають досвід діяльності в цій сфері не менше 3 років.

3.2. Члени ради затверджуються керівництвом Інституту. Чисельність Ради складається з 5-7 осіб.

3.3. До складу Ради входять: голова Ради, секретар Ради, члени Ради.

3.3.1. Голова та секретар Ради обираються на першому засіданні ради строком на 3 роки, що оформляється відповідним протоколом.

3.4. За рішенням Ради можуть утворюватися робочі та експертні групи за напрямами діяльності, що закріплені в плані роботи Ради.

3.4.1. До діяльності робочих та експертних груп можуть залучатися сторонні фахівці за напрямами діяльності цих груп.

3.4.2. Кількість членів робочих і експертних груп визначається рішенням Ради.

3.5. Зміни у складі Ради та зміни у складах робочих і експертних груп здійснюються на підставі рішення засідання Ради.

4. Порядок прийняття рішень

4.1. Усі рішення, що приймаються Радою є відкритими та доступними для громадськості. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше ніж 2/3 членів Ради. Про прийняте рішення голова Ради повідомляє зацікавлених осіб протягом трьох робочих днів..

5. Права та обов’язки членів ради

5.1. Голова Ради: організує роботу Ради; веде засідання Ради; пропонує план роботи Ради (квартал, місяць, рік); повідомляє членів Ради та представників робочих і експертних груп щодо рішень Ради та планів її роботи; представляє за дорученням Ради її інтереси в інших благодійних, наукових та громадських організаціях з питань, що стосується діяльності Ради; розглядає скарги, що надходять до Ради.

5.2. Секретар Ради: організує та веде у разі відсутності голови Ради засідання Ради; веде протоколи Ради та організує роботу по виконанню рішень Ради; при необхідності повідомляє членів Ради та членів робочих і експертних груп щодо проведення заходів як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівнях; організує проведення семінарів, зустрічей тощо з питань, що стосуються діяльності Ради.

5.3. Члени Ради: приймають участь у засіданні Ради; обговорюють питання діяльності Ради та пропонують своє бачення у вирішені проблем в частині, що торкаються діяльності Ради.

5.3.1. Члени ради приймають участь у роботі робочих та експертних груп, які створюються за рішенням Ради

6. Припинення діяльності Ради

6.1. Рада припиняє свою діяльність на підставі свого рішення, яке оформляється відповідним протоколом та рішенням вченої ради Інституту. Про припинення діяльності Ради, зацікавлених осіб повідомляє секретар в день прийняття рішення.

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту