Домашня » Відділ дослідження рівня життя населення.

Відділ дослідження рівня життя населення.

Завідувач відділом Латік Валентина Вікторівна тф. (044) 234-03-02

Основні напрями роботи відділу

    Основними завданнями Відділу є організація й проведення наукових досліджень відповідно до тематичних, робочих і координаційних планів науково-дослідних робіт, стосовно досліджень рівня життя населення, питань соціальних стандартів, гарантій, доходів населення а також оцінки ситуації з бідності з використанням досягнень економічної науки та передових методів наукових досліджень тощо.

     Відділ здійснює наукове обґрунтування та експертизу проектів нормативно-правових актів з питань розвитку соціальної сфери України, готує при необхідності матеріали за замовленням Міністерства соціальної політики України, пов’язаних із його завданнями. Відповідно до основного завдання Відділ забезпечує виконання плану науково-дослідних робіт, запланованих Інститутом або за домовленістю з іншими замовниками

Відділ відповідно до його основних завдань виконує такі функції: бере участь у підготовці проектів річних та, у разі потреби, перспективних планів науково-дослідних робіт шляхом розроблення пропозицій щодо тематики цих робіт (з обґрунтуванням можливостей використання їхніх результатів на практиці), їх узгодження з пропозиціями інших структурних науково-дослідних підрозділів Інституту; готує пропозиції щодо доцільності укладання  Інститутом  договорів про проведення досліджень спільно  з іншими науковими (науково-дослідними) установами та іншими організаціями; забезпечує виконання планових науково-дослідних робіт шляхом розроблення, затвердження в установленому порядку та реалізації робочих програм виконання цих робіт, а також позапланових робіт за окремими дорученнями Міністерства соціальної політики України (далі – Замовник); опрацьовує  проекти відповідних законодавчих актів, інших нормативно-правових документів, цільових програм, документів методичного характеру, а також результати наукових досліджень, готує зауваження та пропозиції щодо їхнього змісту та актуальності; забезпечує комплексність і системність наукових досліджень із використанням загальнонаукових та спеціальних методів, їхньої теоретичної та науково-методичної спрямованості, вживає заходів для підвищення якості досліджень; вносить в установленому порядку пропозиції щодо розвитку нових наукових напрямів та підготовки наукових праць і розробок із проблемних питань зайнятості населення; готує за результатами проведених досліджень матеріали – наукові звіти, висновки, розрахунки прогнозованих показників тощо – для подання на розгляд керівництва і Вченої ради Інституту та, у разі потреби, Замовника; опрацьовує підготовлені для захисту дисертації та інші виконані науково-дослідні роботи, готує обґрунтовані пропозиції щодо наукової і практичної їх значимості; звітує перед керівництвом та Вченою радою Інституту про виконання планових та позапланових науково-дослідних робіт, в особі завідувача відділу доповідає, у разі потреби, на засіданні науково-експертної ради Замовника про результати наукових досліджень та можливості їх практичного застосування

Виконані НДР:

    2014 рік

  НДР. Оцінка ефективності реалізації Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року». В дослідженні розглянуто та узагальнено положення економічної теорії, як класичної так і сучасної, стосовно проблеми бідності. Досліджено особливості проблеми бідності в Україні. Проаналізовано методологічні підходи щодо комплексної оцінки бідності в Україні. Узагальнено міжнародний досвід розв’язання проблеми бідності. Здійснено аналіз стану виконання завдань та заходів щодо подолання бідності та оцінку ефективності реалізації Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (далі Програма) на основі моніторингу основних показників соціально-економічного розвитку, системи показників бідності і співставлення рівня бідності за різними критеріями та серед різних груп населення з очікуваними результатами виконання Програми, а також самооцінки домогосподарством рівня своїх доходів. Оцінено результативність Програми і запропоновано основні завдання щодо підвищення добробуту всього населення, скорочення бідності та зміцнення середнього класу населення.

    2015 рік.

    НДРНові підходи до подолання бідності в Україні”. В роботі:  систематизовано основні причини та фактори бідності в Україні, які характеризують економічні, соціально-демографічні, регіональні та політичні умови життя населення; визначено стратегічні напрями та заходи попередження бідності в Україні; розроблено організаційно-економічні механізми підтримки вимушених переселенців та запобігання бідності серед них; використано компаративний метод щодо аналізу бідності шляхом порівняння міжнародних індексів, які характеризують дане явище.

    НДРРеформування системи державних соціальних стандартів у контексті децентралізації державної влади та реформи місцевого самоврядування в Україні“. Обґрунтовано необхідність перебудови системи державних соціальних стандартів і гарантій для визначення фінансових потреб регіонів та їх місцевих бюджетів; підготовлено пропозиції щодо удосконалення законодавства про систему державних соціальних стандартів та гарантій в умовах  проведення децентралізації влади  та реформи  місцевого самоврядування.

2016 рік

     НДР Осучаснення системи державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій в умовах проведення реформ в соціальній сфері в Україні: обґрунтовано концептуальні підходи щодо осучаснення системи державних соціальних стандартів і гарантій в Україні в умовах проведення реформ в соціальній сфері на основі узагальнення міжнародного досвіду з прав людини, соціального законодавства, соціальних зобов’язань держав та забезпечення соціальних стандартів і гарантій в умовах проведення реформ в країнах Європейського Союзу; розроблено пропозиції щодо осучаснення системи державних соціальних стандартів та гарантій в умовах проведення реформи в соціальній сфері до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» у вигляді проекту Закону України «Про державні соціальні стандарти”; упорядковано та доповнено систему соціальних стандартів та гарантій новою сферою застосування щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, удосконалено механізми фінансового забезпечення соціальних стандартів та гарантій; удосконалено понятійно – категоріальний апарат, зокрема, переглянуто трактування сутності основних понять “соціальні гарантії” та “соціальні стандарти” та адаптовано їх до сучасних соціально-економічних умов; запропоновано нове визначення державного соціального стандарту у сфері доходів населення – прожиткового мінімуму.

2017 рік

     НДР Наукове обґрунтування напрямів підвищення рівня життя населення в сучасних економічних умовах: розроблено та обґрунтовано пропозиції щодо основних напрямів підвищення рівня життя населення та до проекту плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності

 Співробітниками відділу опубліковані статті:

1. Гаркавенко Н.О. Доходи та добробут населення напередодні асоціації з Євросоюзом // Н.О. Гаркавенко, Т.В. Новосільська // Україна: аспекти праці, 2014. − №8.− С.23-31.

2. Гаркавенко Н.О. Регулювання зайнятості населення в інноваційній сфері як чинник підвищення рівня доходів / Н.О. Гаркавенко / Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. ― Кіровоград : КНТУ, 2014. – Вип. 26. ― С. 82-90.

3. Вітер В.І. Вплив соціальної сфери на інноваційний розвиток економіки України / В.І.Вітер // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. –  693 с. – С.66.

4. Вітер В.І.  Глобальні імперативи подолання бідності в XXI ст. / В.І.Вітер // Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: збірник тез доповідей (18 грудня 2014 року), м. Київ) / за заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г.Ціватого.- К.: ДАУ при МЗС України, 2014.- 124 с., c.32-33.

5. Вітер В.І.  Туризм як фактор реалізації сімейної політики / В.І.Вітер //Туризм в умовах глобалізації: виклики часу: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2014). Частина-II/ Редкол.: Федорченко В.К. (голова). – К.:КУТЕП, 2015. – 123 с., С.20-25.

6. Вітер В.І. Підтримка сімей з дітьми як основний тренд державної соціальної політики ХХI ст. / В.І.Вітер // “Экономическая дискуссия: перспективы будущего”: материалы Международной научно-практической конференции, 18 апреля 2014 года /Науч.-инф. издат. центры на базе Ассоциации студентов и преподавателей “Экономист” – Франкфурт-на-Майне, Киев, Москва Изд- во.- 2014. – 261 с., с.122-126.

7. Вітер В.І.   Забезпечення прав дитини як глобальна проблема людського розвитку / В.І.Вітер // Міжнародна науково-практична конференція “Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі”: збірник тез. – К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2014. – 110 с. – с.31-34.

8. Вітер В.І. Дитячий туризм як напрям державної соціальної політики за сучасних умов / В.І.Вітер // Трансформація сучасної системи міжнародних економічних відносин та її вплив на розвиток туризму: матеріали наук.-теорет. конф./ відп. ред. А.Г. Міщенко/ К.: КУТЕП, 2014.-205 с., с.169-174.

9. Вітер В.І. Глобальні імперативи подолання бідності в ХХІ ст. / В.І. Вітер / Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: збірник тез доповідей за матеріалами міжнар. наук. конф.,18 грудня 2014 р. ДАУ при МЗС України / за. заг. ред. М. А. Кулініча, Н.О. Титаренко, В.Г. Ціватого. – К. : ДАУ при МЗС України, 2014. – 124 с.− С. 32-34. – (видано в 2015р.).

10. Вітер В.І. Вплив соціальної сфери на інноваційний розвиток економіки України / В.І.Вітер //Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 693 с. – С.66.

11. Вітер В.І. Туризм як фактор реалізації сімейної політики // В.І. Вітер // Туризм в умовах глобалізації: виклики часу: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (23 жовтня 2014). Частина-II / Редкол.: Федорченко В.К.(голова).-К.:КУТЕП, 2015.-123 с., С.20-25.

12. Гаркавенко Н., Вітер В., Новосільська Т. Роль держави у соціально-економічному розвитку суспільства та вирішенні проблеми бідності / Н.Гаркавенко, В.Вітер, Т.Новосільська // Україна: аспекти праці.- 2016. – №3-4, с. 30-37.

13. Вітер В.І. Деякі підсумки соціально-економічного розвитку регіонів України та відмінності регіонального індексу людського розвитку / В.І.Вітер //Information aspects of socio-economic systems development (еdited by Ostenda A. And Nestorenko T.). Serles of monograhs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograh 5. Wydawnictwo Wyzsszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2016.- p.95-104 (450 p.).

14. Вітер В.І. Соціальна конкурентоспроможність регіонів України / В.І.Вітер //Стратегії глобальної конкурентоспроможності : соціально-економічний вимір: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції „Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічний вимір”.−Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2016, −121 с., С. 34-36.

15. Вітер В.І. Основні засади європейської соціальної політики /В.І. Вітер // Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України», 22 квітня 2016 року. – 2016.- 218 с., с. 124-126.

16. Латік В.В. Економіко-інституціональні засади удосконалення політики формування доходів населення // За редакцією доктора екон. наук. проф. Кулікова Ю.М. Монографія /МОН України. Одеський національний економічний університет, НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України – Одеса, 2017. –  356 с. УДК 330.56: 332.1 22.

17. Вітер В.І. Гідна праця як засіб боротьби з бідністю та безробіттям в умовах четвертої промислової революції // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки.- зб. тез доповідей учасників. Міжнародна науково-практична конференція. 25-26 квітня 2017 р.- К.-КНЕУ, 2017 – 361 с. (с.75-77). (ВАК)

18. Вітер В.І. Вплив четвертої промислової революції на сферу послуг // Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри = Service Economy in the Сontext of Global Competition: Legal and Institutional Dimensions: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 лист. 2017 р.)/ відп. ред. А.А.Мазаракі.- Київ: Київ. Нац. торг.-економ. ун-т, 2017.- 508 с. – Укр. та англ.  мовами. – С. 206-208. (ВАК, Міжнародний індекс цитування)

19. Вітер В.І. Теоретичні засади підвищення рівня життя населення // Соціально-трудова  сфера:  сучасний  стан,  проблеми  та  стратегічні напрями  розвитку: матеріали  міжнародної  науково-практичної  Інтернет-конференції; 14-16 листопада 2017 року. – К.: КНЕУ, 2017. – 246с. – С.56-58.

20. Вітер В.І. Гідна праця як засіб боротьби з бідністю та безробіттям в умовах четвертої промислової революції // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки.- зб. тез доповідей учасників. Міжнародна науково-практична конференція. 25-26 квітня 2017 р.- К.-КНЕУ, 2017 – 361 с. (с.75-77)

21. Вітер В.І. Вплив четвертої промислової революції на сферу послуг // Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри = Service Economy in the Сontext of Global Competition: Legal and Institutional Dimensions: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 лист. 2017 р.)/ відп. ред. А.А.Мазаракі.- Київ: Київ. Нац. торг.-економ. ун-т, 2017.- 508 с. – Укр. та англ.  мовами. – С. 206-208.

22. Вітер В.І. Теоретичні засади підвищення рівня життя населення // Соціально-трудова  сфера:  сучасний  стан,  проблеми  та  стратегічні напрями  розвитку: матеріали  міжнародної  науково-практичної  Інтернет-конференції; 14-16 листопада 2017 року. – К.: КНЕУ, 2017. – 246с. – С.56-58.

 

 

 

 

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту