Домашня » Відділ проблем пенсійного страхування

Відділ проблем пенсійного страхування

Завідувач відділу кандидат фізико-математичних наук Коцюба Олександр Васильович тф. (044) 235-94-17

        Основними напрямами досліджень відділу є: проведення досліджень з проблем реформування загальнообовя’зкової солідарної пенсійної системи та впровадження загальнообовя’зкової накопичувальної пенсійної системи на основі використання методів макроекономічного та статистичного аналізу, автоматизованої обробки даних статистичної звітності, виконання актуарних розрахунків розмірів пенсійних виплат з солідарної і накопичувальної пенсійних систем, фінансового стану страхової пенсійної системи на коротко- середньо- та довгострокову перспективу; напрацювання та внесення пропозицій щодо законодавчих змін у сфері пенсійного законодавства; комплексні дослідження перспектив зміни джерел фінансування існуючої системи дострокових пенсійних виплат за віком на пільгових умовах та за вислугу років окремим категоріям застрахованих осіб, які зайняті на роботах із особливими умовами праці, а також часткової зміни джерел фінансування спеціальних пенсійних виплат державним службовцям та прирівняним до них особам: дослідження міжнародного досвіду; розробка методологічних підходів; розробка та апробація актуарних моделей, які підтримуються відповідними програмними продуктами;  здійснення актуарних досліджень; надання пропозицій щодо внесення змін до чинного та перспективного законодавства.

  Виконані НДР:

   2016 рік

    НДР Дослідження та актуарне оцінювання інвестиційного потенціалу обов’язкової професійної пенсійної системи та очікуваного рівня соціального захисту її учасників: результати наукового дослідження можуть бути використані Міністерством соціальної політики України у процесі подальшого удосконалення перспективного законодавства щодо запровадження ППС в Україні, зокрема, при доопрацюванні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» № 4608. Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження полягає в тому, що надані пропозиції щодо можливих шляхів підвищення інвестиційного потенціалу ППС сприятимуть недопущенню зниження рівня соціального захисту учасників зазначеної системи у результаті зміни джерел фінансування існуючої системи дострокових пенсійних виплат за віком на пільгових умовах та за вислугу років окремим категоріям застрахованих осіб, які зайняті на роботах із особливими умовами праці.

    НДР Дослідження та актуарне оцінювання очікуваного рівня соціального захисту пенсіонерів за умови застосування єдиних принципів нарахування пенсій, єдиних норм страхового стажу і заробітної плати, які використовуються при обчисленні пенсії, та поетапного звільнення солідарної системи від не властивих для  неї видатків: результати наукового дослідження можуть бути використані Міністерством соціальної політики України при внесенні змін до законодавчих та нормативних актів з питань пенсійного реформування. Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження полягає в тому, що виконані актуарні розрахунки на середньо- та довгострокову перспективу дають можливість оцінити вплив застосування єдиних принципів нарахування пенсій, єдиних норм страхового стажу і заробітної плати, які використовуються при обчисленні пенсії, поетапного звільнення солідарної системи від не властивих для неї видатків на рівень соціального захисту осіб пенсійного віку та фінансову стабільність пенсійної системи.

2017 рік

    НДР Комплексні актуарні дослідження довгострокової платоспроможності обов’язкової професійної пенсійної системи: розроблено обґрунтовану систему актуарних припущень, напрацьовано методологічні підходи та здійснено комплексні актуарні дослідження сукупності взаємозв’язків між основними показниковими параметрами ППС за варіантами встановлення номінальної ставки інвестиційної дохідності; розроблено пропозиції, які сприятимуть встановленню соціально та економічно обґрунтованих параметрів ППС та забезпеченню фінансової збалансованості зазначеної системи на довгострокову перспективу.

    НДР Дослідження можливих шляхів удосконалення солідарної пенсійної системи з урахуванням вимог Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП в умовах зменшення надходжень до Пенсійного фонду України: на основі нових методичних підходів, які ґрунтуються на Законі України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”, від 03.10.2017 року № 2148-VIII, Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році” №909-VIII від 24.12.2015 року, прийнятих нормативно-правових актів, урахуванні вимог Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП щодо рівня соціального захисту пенсіонерів:здійснено актуалізовану оцінку рівня пенсійного забезпечення громадян та фінансового стану бюджету Пенсійного фонду України; напрацьовано оновлені алгоритми та внесено зміни до актуарної моделі пенсійної системи, обумовлені змінами у пенсійному законодавстві та з урахуванням вимог Європейської соціальної хартії та конвенцій МОП щодо рівня соціального захисту пенсіонерів;здійснено прогнозні розрахунки розмірів пенсійних виплат і фінансового стану страхової пенсійної системи на середньо- та довгострокову перспективу за норм чинного пенсійного законодавства та можливих змін у цій сфері; визначено прогнозні обсяги видатків державного (зведеного) бюджету України для забезпечення відповідного Європейській соціальній хартії та конвенціям МОП рівня соціального захисту пенсіонерів в умовах зменшення надходжень до Пенсійного фонду України

    2018 рік.

    НДР «Дослідження впливу положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» на солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та напрацювання можливих шляхів її удосконалення»: на основі нових методичних підходів, які ґрунтуються на  Законі України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”, від 03.10.17 р. № 2148-VIII, прийнятих нормативно-правових актів: здійснено моніторинг змін законодавства з пенсійного забезпечення за віком всіх країн Євросоюзу, підсумовано та винесено окремим підрозділом корисний зарубіжний досвід пенсійного реформування, напрацьовано пропозиції щодо його можливого застосування в Україні; дана актуалізована оцінка рівня соціального захисту пенсіонерів та фінансового стану солідарної пенсійної системи; напрацьовано методологічні підходи до визначення розмірів пенсійних виплат, чисельності пенсіонерів та надходжень до пенсійного фонду з врахуванням новітніх заходів фіскальної служби та положень Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”; здійснено прогнозний розрахунок чисельності пенсіонерів з урахуванням набутого стажу нинішніми платниками внесків на основі аналізу динаміки набуття трудового стажу; досліджено рівень соціального захисту пенсіонерів і фінансового стану солідарної пенсійної системи на середньо- та довгострокову перспективу в умовах чинного до 1 жовтня 2017 року пенсійного законодавства та з врахуванням положень Закону України„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”; напрацьовано пропозиції щодо можливих шляхів подальшого удосконалення солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

    НДР «Аналіз та оцінювання можливості зміни порядку визначення розміру пенсії за віком і запровадження двоскладової формули обчислення пенсії»: на основі нових методичних підходів, які ґрунтуються на положеннях Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 року № 2148-VIII, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році” №909-VIII від 24.12.2015 року, проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо скасування однієї з форм пенсійної несправедливості та обчислення пенсії за двоскладовою формулою” реєстраційний №6508 від 25.05.2017, прийнятих нормативно-правових актів: досліджено зарубіжний досвід щодо зміни алгоритмів нарахування пенсій при реформуванні пенсійних систем; здійснено аналіз чинної формули обчислення пенсії та досліджено вплив оптимізації коефіцієнтів заробітку на розміри пенсійних виплат; досліджено можливості зміни порядку визначення розміру пенсії за віком і запровадження двоскладової формули обчислення пенсії з урахуванням досвіду європейських та інших країн; здійснено розрахунки розмірів пенсійних виплат за чинною та двоскладовою формулами обчислення пенсії; визначено потребу коштів солідарної пенсійної системи на впровадження двоскладової формули обчислення пенсії; напрацьовано пропозиції щодо можливих змін у формулі обчислення пенсії;

 НДР «Актуарне оцінювання перспектив запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування»: розроблено обґрунтовану систему актуарних припущень, напрацьовано методологічні підходи та здійснено комплексні актуарні дослідження перспектив запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування (у т.ч. НППП), розроблено та апробовано додаткову агреговану актуарну модель, використання якої дозволило дослідити сукупність взаємозв’язків між основними показниковими параметрами накопичувальної складової системи ЗДПС; надано пропозиції, які сприятимуть удосконаленню умов та порядку участі застрахованих осіб у накопичувальній складовій системи ЗДПС та обов’язковій професійній пенсійній системі;

  Співробітниками відділу опубліковані статті:

2.Лукович В.В. Актуальність кодифікації законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування // [в колективній монографії Проблемні питання реформування соціальної сфери, за редакцією Т. М. Кір’ян]/ – К. : Соцінформ, 2012. – с. 270-271.

3.Лукович В.В. Узагальнення регламенту роботи та документообігу органів управління та нагляду фондів соціального страхування. // [в колективній монографії Проблемні питання реформування соціальної сфери, за редакцією Т. М. Кір’ян]/ – К. : Соцінформ, 2012. – с. 275-284.

4.Лукович В.В. та ін.. Порівняльна характеристика функцій фондів державного соціального страхування щодо виплати матеріального забезпечення // [в колективній монографії Проблемні питання реформування соціальної сфери, за редакцією Т. М. Кір’ян]/ – К. : Соцінформ, 2012. – с. 285-289.

5. Коцюба О.В., Присяжнюк Т.І. Застосування єдиних норм страхового стажу і заробітної плати при обчисленні пенсії // Україна: аспекти праці. – 2014 р. – № 5. – С. 37-42.

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту