Домашня » Відділ проблем заробітної плати

Відділ проблем заробітної плати

Завідувач відділом Скрипник Олена Петрівна тф. (044) 235-97-28

Основні напрями роботи відділу

         Відділ проблем заробітної плати (далі – Відділ) є самостійним структурним науково-дослідним підрозділом НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України та НАН України. У своїй діяльності Відділ керується діючим законодавством, розпорядженнями керівництва НДІ праці і зайнятості населення та Міністерства соціальної політики України.

Основними напрямами роботи Відділу є вивчення проблем оплати праці в цілому по економіці, промисловості та бюджетній сфері із використанням загальнонаукових та спеціальних методів дослідження соціально-економічних явищ та процесів, пов’язаних з оплатою праці. Відділ бере участь у здійсненні досліджень в галузі оплати праці, як в цілому по Україні, так і за регіонами, галузями та сукупністю обстежуваних підприємств.

Відповідно до основного призначення Відділ забезпечує виконання плану науково-дослідних робіт, запланованих НДІ на відповідний рік, а також робіт за домовленістю з іншими замовниками, які займаються проблемами оплати праці.

Відділ : розробляє проекти річних та перспективних планів науково-дослідних робіт та рекомендацій щодо можливості використання результатів НДР на практиці, узгоджує їх з планами інших наукових підрозділів Інституту, зацікавленими науковими організаціями-виконавцями, за можливістю готує пропозиції керівництву Інституту про укладання договорів на проведення досліджень з іншими організаціями; здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності, розроблення методик, проектів нормативно-методичних документів, рекомендацій та посібників для практичного використання результатів досліджень;розглядає та обговорює програми, методики, хід досліджень, які здійснюються, кінцеві результати науково-дослідних робіт, їх практичну цінність для Замовника;проводить інформаційно-консультативну діяльність;опрацьовує необхідні матеріали (довідки, звіти, прогнози за результатами досліджень) для керівництва Інституту, вченої ради Інституту та для Замовника;обговорює теми дисертацій аспірантів, пошукачів за профілем Відділу, самих співробітників Відділу, їх обґрунтування, наукову і практичну значимість; розробляє і здійснює заходи щодо підвищення якості досліджень, підвищення кваліфікації співробітників, удосконалення умов і організації праці у Відділі.

Відділ щороку бере участь у науковому супроводі завдань Міністерства соціальної політики України, готує аналітичні огляди, довідки на замовлення Міністерства.

Для проведення досліджень Відділ одержує і використовує планові, звітні та інші інформаційні матеріали та статистичні дані Держстату України, Мінсоцполітики України, Державної служби зайнятості України та інших відомств та організацій, що володіють необхідною за профілем інформацією.

Відділ проводить наукові наради, семінари, робочі зустрічі з питань, які входять до групи завдань, що виконуються Відділом, а також бере участь в роботі аналогічних заходів, що проводяться іншими науковими організаціями.

Відділ звітує за згодою з керівництвом Інституту про результати досліджень на засіданнях Вченої ради Інституту і виробничих нарадах.

Відділ бере участь у підготовці матеріалів для видання та розповсюдження наукових, науково-інформаційних видань, в тому числі монографій, збірників, статей для наукової популяризації результатів та перспектив використання досліджень.

Один з останніх дослідницьких напрямів роботи Відділу є проведення на регулярній основі аналізу актуальних питань реалізації Програми гідної праці України у діяльності МОП в сучасних умовах, затвердженої Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України, Всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та Всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців та Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці України на 2012–2015 роки.

Пунктом 5 Програми гідної праці передбачено проведення контролю та оцінки її виконання на регулярній основі, а також щорічного проведення перегляду плану реалізації Програми гідної праці, внесення відповідних змін з метою вдосконалення стратегії її реалізації.

На даний час профіль гідної праці за визначенням МОП містить одинадцять тематичних сфер, які відображають важливі статистичні дані, з визначеними 21-ма правовими індикаторами. Ці дані містять сучасні виклики щодо подальшого розвитку гідної праці в Україні. Протягом останніх трьох років Відділом проводяться комплексні дослідження щодо оцінки індикаторів гідної праці, впливу показників економічного розвитку України та соціальних стандартів на індикатори гідної праці, шляхів покращення індикаторів гідної праці в контексті резолюцій МОП. За результатами дослідження у 2013 році Відділом підготовлено „Національний профіль гідної праці в Україні”. Оновлений документ „Національний профіль гідної праці в Україні” готується Відділом у 2015 році.

Також Відділом надаються послуги на виконання НДР для госпрозрахункових підприємств з питань організації оплати праці. Так, НДР виконувалися для Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності, НАЕК „Енергоатом”, ВАТ „АрселорМітттал Кривий Ріг”, Підприємства з іноземними інвестиціями „ЛУКОЙЛ-Україна” тощо.

Науково-дослідні роботи, виконані відділом.

 2014 рік

    НДР Дослідження світового досвіду щодо диференціації заробітної плати за кваліфікаційними категоріями, професіями та видами економічної діяльності.

Дослідження містить аналіз та оцінку рівня диференціації заробітної плати в країнах ЄС та в Україні за методологіями Євростату та Держстату України, а також пропозицій щодо удосконалення законодавства з регулювання диференціації заробітної плати за кваліфікаційними категоріями, професіями та видами економічної діяльності. Проведений порівняльний аналіз рівнів диференціації заробітної плати країн ЄС та України, дозволив виявити негативні сторони в організації оплати праці на підприємствах України. Було досліджено стан та здійснено статистичний аналіз диференціації заробітної плати за кваліфікаційними категоріями працівників, професіями та видами економічної діяльності в Україні. На основі результатів дослідження були розроблені пропозиції щодо удосконалення законодавства з регулювання диференціації заробітної плати за кваліфікаційними категоріями, професіями та видами економічної діяльності.

    НДР Вплив показників економічного розвитку та соціальних стандартів на індикатори гідної праці в Україні.

НДР „Вплив показників економічного розвитку та соціальних стандартів на індикатори гідної праці в Україні” була продовженням роботи, яку виконав Інститут у 2013 році у зв’язку із підписанням у червні 2012 року „Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України, Всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та Всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців та Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2012-2015 роки”, відповідно до якого Україна взяла на себе зобов’язання регулярно вивчати хід виконання Програми з метою проведення оцінки досягнутого прогресу. В роботі детально проаналізовані щорічні доповіді та декларації, які були прийняті Міжнародною організацією праці щодо реалізації Програми гідної праці протягом 1999 – 2014 років. Ці питання набули особливого значення в умовах чергової хвилі фінансово-економічної кризи і потребують удосконалення відповідної нормативно-правової бази. У роботі наведені чинники, які негативно впливають на прогрес розвитку показників гідної праці. На основі результатів дослідження були розроблені пропозиції щодо покращення соціально-економічних показників гідної праці.

2015 рік

    НДР Національний профіль гідної праці України за методологією Міжнародної організації праці

На виконання Робочої програми НДІ праці і зайнятості населення були підготовлені відповідні наукові записки та направлені для розгляду Мінсоцполітики України: підготовлено наукову записку за першим етапом дослідження для розгляду Мінсоцполітики України та Робочою групою з упровадження моніторингу та оцінки досягнень щодо забезпечення гідної праці в Україні;  вперше було проведено аналіз впливу лібералізації торговельних відносин з країнами-членами ЄС на рівні заробітних плат у видах економічної діяльності, які активно залучаються до процесу інтеграції; – вивчено стан впливу дії Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом на залучення іноземних інвестицій до реального сектору економіки; досліджено зміни в реальному секторі економіки України в результаті активізації євроінтеграційних процесів; вивчено умови зростання реальної заробітної плати в Україні; запропоновано зміни до підходів встановлення розміру мінімальної заробітної плати з урахуванням стандартів Євросоюзу.

     НДР Удосконалення оплати праці керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів підприємств державної форми власності з урахуванням світового досвіду.

Результатами даної НДР є: викладено світовий досвід країн-членів ЄС щодо оплати праці керівників підприємств, які знаходяться у власності держави, а також рекомендації Європейської комісії з цього питання; проаналізовано діючий порядок оплати праці керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів підприємств державної власності в Україні;  підготовлені пропозиції щодо удосконалення оплати праці керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів підприємств державної форми власності в Україні; розроблені науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення оплати праці керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів підприємств державної форми власності сприятимуть удосконаленню стимулювання результативності та мотивації праці, дозволять підвищити рівень оплати праці керівників підприємств державної форми  власності в Україні залежно від ефективності їх роботи, що має позитивно вплинути на економічні показники державних підприємств.

2016 рік

    НДР Оцінювання показників гідної праці в Україні за 2004-2015 роки відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2012-2015 роки »: проведено роботу щодо оцінки стану реалізації пріоритетних напрямів співробітництва, визначених  Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2012-2015 рр.; систематизовано статистичні дані та введені показники, яких бракувало згідно методології МОП за елементами вимірювання, що охоплюють тематичні сфери гідної праці в Україні; систематизовано та оновлено правові індикатори гідної праці в Україні за тематичними сферами; підготовлено науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення політики соціально-трудових відносин в Україні, зокрема запропоновано внести зміни до Законів України: „Про прожитковий мінімум”, „Про охорону дитинства”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” тощо з метою прискорення забезпечення гідної праці;

    НДР Розроблення та наукове обґрунтування пропозицій щодо забезпечення єдиних підходів в оплаті праці працівників національних закладів»: підготовлено науково обґрунтовані пропозиції щодо єдиних підходів в оплаті праці працівників національних закладів, які досягли найвищих показників у своїй діяльності у певній галузі.

2017 рік

    НДР Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо розв’язання основних проблем соціального розвитку за результатами моніторингу та оцінювання показників гідної праці, визначених за методологією Міжнародної організації праці: підготовлено пропозиції та рекомендації щодо розв’язання основних проблем соціального розвитку згідно з Програмою гідної праці МОП для України на 2016-2019 роки.

    НДР Дослідження механізмів регулювання оплати праці працівників залежно від складності та умов виконуваної роботи на підприємствах позабюджетної сфери, інтереси яких не були представлені суб’єктами сторін колективних угод»: з метою реалізації в Україні механізмів поширення галузевих угод розроблено пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про колективні договори і угоди”.

Публікації співробітників відділу

1.Скрипник О.П., Салогуб В.Д. Міжнародний досвід колективно-договірного регулювання заробітної плати найманих працівників: // Державне фінансове забезпечення соціальної сфери: монографія / за ред. доктора філософії, професора, академіка АЕНУ, заслуженого економіста України Т.М. Кір’ян, доктора економічних наук, професора Ю.В. Пасічника. – Черкаси, 2012. – С. 49 – 63.

2. Скрипник О.П., Савкова С.О. Гнучка єдина тарифна сітка. // Державне фінансове забезпечення соціальної сфери: монографія / за ред. доктора філософії, професора, академіка АЕНУ, заслуженого економіста України Т.М. Кір’ян, доктора економічних наук, професора Ю.В. Пасічника. – Черкаси, 2012. – С. 34 – 49.

3. Спасенко Ю.О. Практика європейських країн у вирішенні питання ґендерного розриву в оплаті праці. // Україна: аспекти праці. − 2012. − № 5.

4. Ільєнко Н.О., Спасенко Ю. О. Застосування прогресивних форм і систем оплати праці відповідно до сучасних вимог економічного розвитку України. // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 3. – С.32.

5. Спасенко Ю. О. Аналіз стану безпеки праці в Україні за методологією МОП // Економіка АПК.– 2014. – № 5. – С. 77.

6. Спасенко Ю. О. Поєднання трудових і сімейних обов’язків та особистого життя в Україні в контексті гідної праці // Економіка АПК.– 2014. – № 6. – С. 51.

7. Ільєнко Н., Спасенко Ю. Дослідження сучасного стану соціально-економічних показників в контексті гідної праці в Україні (за методологією МОП) // Україна: аспекти праці. − 2014. −   № 5. – С. 3.

8. Спасенко Ю. О. Основні соціальні гарантії та стан заробітної плати у харчовій промисловості України.

9. Ільєнко Н. О. Можливості зайнятості – один із прогресивних напрямів забезпечення гідної праці в Україні // Наукові праці НУХТ. – 2014. − Том 20. – № 4. – С. 111.

10 Н. Ільєнко, Ю. Спасенко. Реальний сектор економіки України та необхідність його структурних змін на шляху до євроінтеграції // Україна: аспекти праці. – № 1–2. – 2016. – С. 37-45.

11. Скрипник О. П. Олена Скрипник: ”Зарплата, яка нас не годує”: [інтерв’ю з керівником відділу проблем заробітної плати Інституту праці та зайнятості населення Оленою Скрипник] / спілкувалася Майя Орел // Україна молода. Щоденна інформаційно-політична газета. – 2016. − № 014. – 03.02.2016.

12. Н. Ільєнко, Ю. Спасенко. Створення зони вільної торгівлі України з ЄС – ефективний захист національних економічних інтересів // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Том 22, № 1. – 2016. – С. 62-72.

13. Ю. Спасенко. Особливості формування диференціації заробітної плати в Україні і шляхи її регулювання // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Том 22, № 2. – 2016. – С. 68-81.

14. Ю. Спасенко. Структурные преобразования в реальном секторе экономики Украины как фактор ускорения евроинтеграционных процессов. – Материалы национальной конференции с международным участием: Стратегии и политика управления в современной экономике. – изд. А 5-а, 25-26 марта 2016. – Кишинев ASEM, 2016. – 250 с. – С. 199-203. [Strategii şi politici de management în economia contemporană: Conferinţa naţională cu participare internaţională, (ed. A 5-a), 25-26 martie 2016 / coord.: Gheorghe Ţurcanu [et. Al.]; com. De org.: Ţurcanu Gheorghe [et al.]. – Chişinău: ASEM, 2016. – 250 p.]

15. Ю. Спасенко. Підвищення кваліфікації робочої сили як фактор ефективного її використання в умовах інноваційного розвитку економіки. – Матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 13–14 квітня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016 р. – Ч.3. – 505 с. – С. 52.

16. Ю. Спасенко. Інноваційні структурні трансформації ринку праці країн Європи та їх перспектива для України. – Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Частина 1, 15-16 квітня 2016 року / Ред. кол.: Лендєл М. А. (гол. Ред.) та ін. – Ужгород: Вид-во „ФОП Сабов А. М.” – 182 с. – С. 164-168.

17. Н. Ільєнко. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі – один з векторів трансформації економіки України. – Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Частина 1, 15-16 квітня 2016 року / Ред. кол.: Лендєл М. А. (гол. Ред.) та ін. – Ужгород: Вид-во „ФОП Сабов А. М.” – 182 с. – С. 43-47.

18. Н. Ільєнко, Ю. Спасенко. Реальна заробітна плата – відображення стану економіки України в умовах дії зони вільної торгівлі з країнами ЄС. – Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Економіка” / зб. наук. праць. – вип. 1 (47), Т. 1.– Ужгород, 2016. – 547 с. – С. 136-139.

19. Н. Ільєнко, Ю. Спасенко. Підвищення ефективності гідної праці в Україні та управління системою соціально-трудових відносин // Україна: аспекти праці. – № 2. – 2017. – С. 28-35.

20. О. Терехова, Я. Сало. Середній клас у сучасному соціально-економічному реформуванні в Україні // Україна: аспекти праці. – № 3. – 2017. – С. 20-27.

21. Н. Ткаченко, Н. Ільєнко. Податок на доходи фізичних осіб, його системи зростання та вплив на рівень життя населення // Економічний вісник Донбасу. – № 2 (48). – С. 113-120.

22. Ільєнко Н.О., Спасенко Ю. О. Подолання бідності – основне завдання соціальної політики в Україні. // Збірник наукових праць. Науковий вісник Ужгородського університету. / Серія Економіка. / вип. 2 (50). – Ужг.: 2017. – Вид. УжНУ „Говерла”. – 357 с. – С. 59-66.

23. Спасенко Ю.О. Стабільність у збереженні роботи як складова забезпечення гідної праці. / Соціально-трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку [Електронний ресурс] : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.; 14–16 листоп 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ „Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана” [та ін.] ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 246 с. – Назва з титул. екрану. – С. 48–50.

24. Ільєнко Н.О. Гарантії зайнятості для учасників АТО та переселенців – забезпечення їх гідної праці. / Соціально-трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку [Електронний ресурс] : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.; 14–16 листоп 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ „Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана” [та ін.] ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 246 с. – Назва з титул. екрану. – С. 59–61.

 

 

 

 

 

 

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту