Домашня » Відділ проблем заробітної плати

Відділ проблем заробітної плати

Завідувач відділом Ільєнко Наталія Олегівна тф. (044) 235-97-28

Основні напрями роботи відділу

         Відділ проблем заробітної плати (далі – Відділ) є самостійним структурним науково-дослідним підрозділом НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України та НАН України. У своїй діяльності Відділ керується діючим законодавством, розпорядженнями керівництва НДІ праці і зайнятості населення та Міністерства соціальної політики України.

Основними напрямами роботи Відділу є вивчення проблем оплати праці в цілому по економіці, промисловості та бюджетній сфері із використанням загальнонаукових та спеціальних методів дослідження соціально-економічних явищ та процесів, пов’язаних з оплатою праці. Відділ бере участь у здійсненні досліджень в галузі оплати праці, як в цілому по Україні, так і за регіонами, галузями та сукупністю обстежуваних підприємств.

Відповідно до основного призначення Відділ забезпечує виконання плану науково-дослідних робіт, запланованих НДІ на відповідний рік, а також робіт за домовленістю з іншими замовниками, які займаються проблемами оплати праці.

Відділ : розробляє проекти річних та перспективних планів науково-дослідних робіт та рекомендацій щодо можливості використання результатів НДР на практиці, узгоджує їх з планами інших наукових підрозділів Інституту, зацікавленими науковими організаціями-виконавцями, за можливістю готує пропозиції керівництву Інституту про укладання договорів на проведення досліджень з іншими організаціями; здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності, розроблення методик, проектів нормативно-методичних документів, рекомендацій та посібників для практичного використання результатів досліджень;розглядає та обговорює програми, методики, хід досліджень, які здійснюються, кінцеві результати науково-дослідних робіт, їх практичну цінність для Замовника;проводить інформаційно-консультативну діяльність;опрацьовує необхідні матеріали (довідки, звіти, прогнози за результатами досліджень) для керівництва Інституту, вченої ради Інституту та для Замовника;обговорює теми дисертацій аспірантів, пошукачів за профілем Відділу, самих співробітників Відділу, їх обґрунтування, наукову і практичну значимість; розробляє і здійснює заходи щодо підвищення якості досліджень, підвищення кваліфікації співробітників, удосконалення умов і організації праці у Відділі.

Відділ щороку бере участь у науковому супроводі завдань Міністерства соціальної політики України, готує аналітичні огляди, довідки на замовлення Міністерства.

Для проведення досліджень Відділ одержує і використовує планові, звітні та інші інформаційні матеріали та статистичні дані Держстату України, Мінсоцполітики України, Державної служби зайнятості України та інших відомств та організацій, що володіють необхідною за профілем інформацією.

Відділ проводить наукові наради, семінари, робочі зустрічі з питань, які входять до групи завдань, що виконуються Відділом, а також бере участь в роботі аналогічних заходів, що проводяться іншими науковими організаціями.

Відділ звітує за згодою з керівництвом Інституту про результати досліджень на засіданнях Вченої ради Інституту і виробничих нарадах.

Відділ бере участь у підготовці матеріалів для видання та розповсюдження наукових, науково-інформаційних видань, в тому числі монографій, збірників, статей для наукової популяризації результатів та перспектив використання досліджень.

Один з останніх дослідницьких напрямів роботи Відділу є проведення на регулярній основі аналізу актуальних питань реалізації Програми гідної праці України у діяльності МОП в сучасних умовах, затвердженої Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України, Всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та Всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців та Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці України на 2012–2015 роки.

Пунктом 5 Програми гідної праці передбачено проведення контролю та оцінки її виконання на регулярній основі, а також щорічного проведення перегляду плану реалізації Програми гідної праці, внесення відповідних змін з метою вдосконалення стратегії її реалізації.

На даний час профіль гідної праці за визначенням МОП містить одинадцять тематичних сфер, які відображають важливі статистичні дані, з визначеними 21-ма правовими індикаторами. Ці дані містять сучасні виклики щодо подальшого розвитку гідної праці в Україні. Протягом останніх трьох років Відділом проводяться комплексні дослідження щодо оцінки індикаторів гідної праці, впливу показників економічного розвитку України та соціальних стандартів на індикатори гідної праці, шляхів покращення індикаторів гідної праці в контексті резолюцій МОП. За результатами дослідження у 2013 році Відділом підготовлено „Національний профіль гідної праці в Україні”. Оновлений документ „Національний профіль гідної праці в Україні” готується Відділом у 2015 році.

Також Відділом надаються послуги на виконання НДР для госпрозрахункових підприємств з питань організації оплати праці. Так, НДР виконувалися для Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності, НАЕК „Енергоатом”, ВАТ „АрселорМітттал Кривий Ріг”, Підприємства з іноземними інвестиціями „ЛУКОЙЛ-Україна” тощо.

Науково-дослідні роботи, виконані відділом.

 2016 рік

    НДР Оцінювання показників гідної праці в Україні за 2004-2015 роки відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2012-2015 роки »: проведено роботу щодо оцінки стану реалізації пріоритетних напрямів співробітництва, визначених  Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2012-2015 рр.; систематизовано статистичні дані та введені показники, яких бракувало згідно методології МОП за елементами вимірювання, що охоплюють тематичні сфери гідної праці в Україні; систематизовано та оновлено правові індикатори гідної праці в Україні за тематичними сферами; підготовлено науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення політики соціально-трудових відносин в Україні, зокрема запропоновано внести зміни до Законів України: „Про прожитковий мінімум”, „Про охорону дитинства”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” тощо з метою прискорення забезпечення гідної праці;

    НДР Розроблення та наукове обґрунтування пропозицій щодо забезпечення єдиних підходів в оплаті праці працівників національних закладів»: підготовлено науково обґрунтовані пропозиції щодо єдиних підходів в оплаті праці працівників національних закладів, які досягли найвищих показників у своїй діяльності у певній галузі.

2017 рік

    НДР Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо розв’язання основних проблем соціального розвитку за результатами моніторингу та оцінювання показників гідної праці, визначених за методологією Міжнародної організації праці: підготовлено пропозиції та рекомендації щодо розв’язання основних проблем соціального розвитку згідно з Програмою гідної праці МОП для України на 2016-2019 роки.

    НДР Дослідження механізмів регулювання оплати праці працівників залежно від складності та умов виконуваної роботи на підприємствах позабюджетної сфери, інтереси яких не були представлені суб’єктами сторін колективних угод»: з метою реалізації в Україні механізмів поширення галузевих угод розроблено пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про колективні договори і угоди”.

2018 рік

НДР «Дослідження проблем і перспектив у сфері гідної праці на основі результатів оцінювання показників за методологією МОП та аналізу стану реалізації Програми гідної праці МОП для України на 2016-2019 роки»: систематизовано існуючі проблеми запровадження гідної праці на період виконання Програми гідної праці МОП для України на 2016–2019 роки; розроблено пропозиції щодо їх вирішення; проаналізовано та оновлено правові індикатори гідної праці в Україні за тематичними сферами

НДР «Розроблення методичних рекомендацій щодо оцінювання ділових якостей працівників та визначення показників стимулювання праці з метою індивідуалізації оплати праці»: систематизовано теоретичні основи індивідуалізації оплати праці і сучасні тенденції формування зарубіжних систем мотивації праці; вивчено методи оцінювання ділових якостей працівників та зарубіжний досвід щодо до їх застосування; з метою забезпечення індивідуалізації оплати праці конкретного працівника на підставі результатів оцінювання його ділових якостей та визначених показників стимулювання праці та підвищення його мотивації до високопродуктивної праці підготовлено відповідний проект Методичних рекомендацій щодо оцінювання ділових якостей працівників та визначення показників стимулювання праці з метою індивідуалізації оплати праці;

Публікації співробітників відділу

1 Н. Ільєнко, Ю. Спасенко. Реальний сектор економіки України та необхідність його структурних змін на шляху до євроінтеграції // Україна: аспекти праці. – № 1–2. – 2016. – С. 37-45.

2. Скрипник О. П. Олена Скрипник: ”Зарплата, яка нас не годує”: [інтерв’ю з керівником відділу проблем заробітної плати Інституту праці та зайнятості населення Оленою Скрипник] / спілкувалася Майя Орел // Україна молода. Щоденна інформаційно-політична газета. – 2016. − № 014. – 03.02.2016.

3. Н. Ільєнко, Ю. Спасенко. Створення зони вільної торгівлі України з ЄС – ефективний захист національних економічних інтересів // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Том 22, № 1. – 2016. – С. 62-72.

4. Ю. Спасенко. Особливості формування диференціації заробітної плати в Україні і шляхи її регулювання // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Том 22, № 2. – 2016. – С. 68-81.

5. Ю. Спасенко. Структурные преобразования в реальном секторе экономики Украины как фактор ускорения евроинтеграционных процессов. – Материалы национальной конференции с международным участием: Стратегии и политика управления в современной экономике. – изд. А 5-а, 25-26 марта 2016. – Кишинев ASEM, 2016. – 250 с. – С. 199-203. [Strategii şi politici de management în economia contemporană: Conferinţa naţională cu participare internaţională, (ed. A 5-a), 25-26 martie 2016 / coord.: Gheorghe Ţurcanu [et. Al.]; com. De org.: Ţurcanu Gheorghe [et al.]. – Chişinău: ASEM, 2016. – 250 p.]

6. Ю. Спасенко. Підвищення кваліфікації робочої сили як фактор ефективного її використання в умовах інноваційного розвитку економіки. – Матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 13–14 квітня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016 р. – Ч.3. – 505 с. – С. 52.

7. Ю. Спасенко. Інноваційні структурні трансформації ринку праці країн Європи та їх перспектива для України. – Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Частина 1, 15-16 квітня 2016 року / Ред. кол.: Лендєл М. А. (гол. Ред.) та ін. – Ужгород: Вид-во „ФОП Сабов А. М.” – 182 с. – С. 164-168.

8. Н. Ільєнко. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі – один з векторів трансформації економіки України. – Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Частина 1, 15-16 квітня 2016 року / Ред. кол.: Лендєл М. А. (гол. Ред.) та ін. – Ужгород: Вид-во „ФОП Сабов А. М.” – 182 с. – С. 43-47.

9. Н. Ільєнко, Ю. Спасенко. Реальна заробітна плата – відображення стану економіки України в умовах дії зони вільної торгівлі з країнами ЄС. – Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Економіка” / зб. наук. праць. – вип. 1 (47), Т. 1.– Ужгород, 2016. – 547 с. – С. 136-139.

10. Н. Ільєнко, Ю. Спасенко. Підвищення ефективності гідної праці в Україні та управління системою соціально-трудових відносин // Україна: аспекти праці. – № 2. – 2017. – С. 28-35.

11. О. Терехова, Я. Сало. Середній клас у сучасному соціально-економічному реформуванні в Україні // Україна: аспекти праці. – № 3. – 2017. – С. 20-27.

12. Н. Ткаченко, Н. Ільєнко. Податок на доходи фізичних осіб, його системи зростання та вплив на рівень життя населення // Економічний вісник Донбасу. – № 2 (48). – С. 113-120.

13. Ільєнко Н.О., Спасенко Ю. О. Подолання бідності – основне завдання соціальної політики в Україні. // Збірник наукових праць. Науковий вісник Ужгородського університету. / Серія Економіка. / вип. 2 (50). – Ужг.: 2017. – Вид. УжНУ „Говерла”. – 357 с. – С. 59-66.

14. Спасенко Ю.О. Стабільність у збереженні роботи як складова забезпечення гідної праці. / Соціально-трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку [Електронний ресурс] : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.; 14–16 листоп 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ „Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана” [та ін.] ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 246 с. – Назва з титул. екрану. – С. 48–50.

15. Ільєнко Н.О. Гарантії зайнятості для учасників АТО та переселенців – забезпечення їх гідної праці. / Соціально-трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку [Електронний ресурс] : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф.; 14–16 листоп 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ „Київ.

Ільєнко Н. О. Забезпечення рівних можливостей та рівного ставлення до жінок та чоловіків у суспільстві. – Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 квітня 2018 р.): у 5 ч. – Ч. 2. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – 59 с. – С. 46–48.

16. Спасенко Ю. О. Ґендерні диспропорції у оплаті праці чоловіків та жінок на ринку праці України. – Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 квітня 2018 р.): у 5 ч. – Ч. 2. – Полтава: ЦФЕНД, 2018.– 59 с. – С. 52–54.,

17. Ільєнко Н. О. Глобальне економічне зростання та проблеми зайнятості. – Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: тези доповідей ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.). – Ужг.: 2018. – Вид. УжНУ „Говерла”. – 468 с. – С. 396–399.

18. Спасенко Ю. О. Уповільнення глобального економічного зростання та його вплив на рівень заробітної плати. – Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці: тези доповідей ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.). – Ужг.: 2018. – Вид. УжНУ „Говерла”. – 468 с. – С. 455–458.

19. Ільєнко Н.О., Спасенко Ю. О. Глобальні тенденції економічного і соціального розвитку та їх вплив на гідну працю в Україні // Україна: аспекти праці. – 2018.− № 3. – С. 23-29.

 

 

 

 

 

 

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту