Домашня » Відділ прогнозування ринку робочої сили та політики зайнятості населення

Відділ прогнозування ринку робочої сили та політики зайнятості населення

В.О. завідувача відділу Федяй Володимир Олександрович

     Основними завданнями відділу є проведення досліджень з питань ринку праці і зайнятості населення в умовах інтеграції України у світову економічну систему, зокрема аналіз індикаторів стану і тенденцій розвитку ринку праці, визначення впливу окремих факторів (в економічному і соціальному аспектах) на зайнятість і безробіття населення, прогнозування стану ринку праці в короткостроковому та середньостроковому періодах з урахуванням варіантів соціально-економічного розвитку країни, розробка пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку праці, стратегічних напрямів реалізації державної політики зайнятості.

Відділом виконані наступні НДР

       2014 рік

     НДР Удосконалення механізмів державного регулювання у сфері зайнятості населення на етапі подолання соціально-економічної кризи

В даній роботі: проаналізовано міжнародний досвід регулювання ринку праці і зайнятості населення; проведено дослідження сильних та слабких сторін щодо зайнятості і безробіття економічно активного населення на національному ринку праці, а також визначені потенційні можливості і загрози щодо тактики і стратегії формування продуктивної зайнятості населення; здійснено оцінку умов і факторів, що формують зайнятість населення та впливають на стан ринку праці; проаналізовано стан та можливі ризики розвитку країни на сучасному етапі з врахуванням анексії АР Крим та наслідків військових дій у Східних регіонах України.

Результати наукового дослідження призначені для використання Міністерством соціальної політики України, іншими міністерствами і відомствами для здійснення заходів щодо вдосконалення механізмів державного регулювання національного ринку праці в контексті соціально-економічної політики держави з метою поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення, соціального захисту економічно активного населення, скорочення довготривалого безробіття, забезпечення зростання рівня життя населення України і т. ін.

Впровадження пропозицій за результатами досліджень є передумовою формування продуктивної зайнятості населення, що передбачає створення належних умов та забезпечення гідної оплати праці, забезпечення соціального захисту населення від безробіття; запобігання довготривалому безробіттю; підвищення рівня економічної активності населення, у тому числі за рахунок запровадження гнучких форм зайнятості; посилення ролі сторін соціального діалогу у розв’язанні проблем зайнятості населення та поліпшенні ситуації на національному ринку праці і т. ін.

      НДР Питання забезпечення реалізації Закону України “Про зайнятість населення” на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни

В даній роботі: досліджено теоретичні питання формування законодавчої бази у сфері зайнятості; проведено аналіз моделей реалізації законодавства у сфері зайнятості населення у розвинених країнах світу, а також аналіз законодавчої бази та механізмів державного регулювання у сфері зайнятості населення України; надано оцінку тенденцій соціально-економічного розвитку України та ситуації у сфері зайнятості населення на сучасному етапі в умовах діючого законодавства та з урахуванням політичної і економічної ситуації, що склалася в Україні в період військового конфлікту; визначено проблеми у сфері зайнятості, що мають бути вирішені для забезпечення ефективної реалізації законодавства про зайнятість; надано пропозиції щодо вдосконалення Закону України “Про зайнятість населення”. Впровадження результатів дослідження полягає у можливості запобігання негативним процесам, що відбуваються у сфері зайнятості, підвищенні ефективності використання робочої сили внаслідок вдосконалення законодавчої бази та механізмів реалізації державної політики зайнятості населення; посиленні соціальної спрямованості державної політики на ринку праці і, таким чином, формуванні продуктивної зайнятості населення. Пропозиції, що наведені в роботі, призначені для використання в практичній діяльності Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Державної служби зайнятості та інших органів державної виконавчої влади при вдосконаленні законодавчої бази і механізмів державного регулювання ринку праці у взаємоузгодженні із економічною та соціальною політикою; впровадженні комплексу заходів щодо забезпечення продуктивної зайнятості населення, що сприятиме ефективної реалізації Закону України “Про зайнятість населення”, зростанню конкурентоспроможності робочої сили, ефективному соціальному захисту населення і, в кінцевому підсумку, подолання конфліктної ситуації, що існує в економіці і сфері зайнятості в сучасних умовах.

    2015 рік

    НДР. Особливості реалізації державної політики у сфері зайнятості населення в умовах інтеграції України в Європейське співтовариство.

Результатами виконання НДР є: проведено аналіз законодавчої бази та механізми реалізації державної політики у сфері зайнятості населення в країнах ЄС, визначено можливості їх застосування в Україні; проаналізовано стан, можливі ризики соціально-економічного розвитку країни та наслідки впливу основних макроекономічних чинників на розвиток національного ринку праці; здійснено оцінку стану ринку праці, зокрема економічної активності населення, ситуації на зареєстрованому ринку праці, стану використання та підвищення якості робочої сили, з визначенням проблем у сфері зайнятості населення для їх розв’язання на етапі інтеграції України в Європейське співтовариство.

    НДР. Розроблення пропозицій щодо запровадження нових та вдосконалення чинних форм державних статистичних спостережень і адміністративних даних з метою з’ясування потреб та стану справ щодо реалізації прав інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами.

В результаті виконання НДР: здійснено аналіз міжнародних документів, що стосуються інтеграції людей з інвалідністю у суспільство; проаналізовано існуючу систему формування державної статистичної звітності та адміністративної інформації в усіх сферах суспільного життя; розроблено пропозиції щодо запровадження нових та вдосконалення чинних форм державних статистичних спостережень і адміністративних даних щодо реалізації прав та задоволення потреб інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами.

2016 рік

    НДР Основні напрями реалізації державної політики розв’язання проблемних питань у сфері зайнятості населення в контексті проведення соціально-економічних реформ в Україні»: підготовлено пропозиції щодо Комплексного плану заходів із реалізації державної політики зайнятості населення в контексті проведення соціально-економічних реформ в Україні та розробленні проекту відповідного плану заходів на період до 2020 року;

 Співробітниками відділу опубліковані наступні роботи:

1.Боков О.В. Міграційні процеси населення України в умовах її інтеграції до світового економічного простору / О.В. Боков // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. №10 (125), НДЕІ, Київ, 2012. – С. 200-206.

2.Боков О.В. Моніторинг соціальних стандартів та їх вплив на регіональний рівень життя населення України / О.В. Боков, В.І. Вітер // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 8. – С. 28-34.

3.Коваль С.П. Соціально-економічні проблеми якості зайнятості населення на ринку праці / С.П. Коваль // Україна: аспекти праці. – 2012. – №2. – С.20 – 25.

4.Пазюк О.Г. Аналіз стану регіональних ринків праці України / О.Г. Пазюк, Т.І. Біденко // Україна: аспекти праці. – 2012. – №6. – С.37 – 46.

5.Черниш Т.І. Жінки на ринку праці України (окремі сучасні соціально-економічні проблеми) / Т.І. Черниш, О.В. Власенко // Україна: аспекти праці. – 2012. – №8. – С.21 – 27.

6.Перегудова Т.В. Регіональні аспекти оплати праці в Україні: оцінка та наслідки / Т.В. Перегудова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – Спец. вип. Праця в ХХІ столітті: у 2 т. – Т. 2. – К. : КНЕУ, 2012. – 680 с. – С. 266 – 275.

7.Сумцов В.Г. Особливості людського розвитку в Україні / В.Г. Сумцов, Т.В. Перегудова // Часопис економічних реформ. – № 3 (7) 2012. – 190 с. – С. 131 – 136.

8.Боков О.В. Вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму в контексті досвіду країн Європейського Союзу / О.В. Боков // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 40 – 44.

9.Пазюк О.Г. Реструктуризація вугільної промисловості та стан ринку правці в шахтарських мономістах / О.Г. Пазюк, Т.І. Біденко, Т.В. Дубок // Україна: аспекти праці.   №6 – 2013. С.27-31.

10.Кір’ян Т.М., Шаповал М.С., Коваль С.П. Напрямки та шляхи подальшого зменшення обсягів безробіття в Україні / Т.М. Кір’ян, М.С. Шаповал, С.П. Коваль // Вісник АНУ. №2 – 2013.

11.Перегудова Т.В. Оцінка інтелектуального потенціалу працівників як основа впровадження інновацій: теоретико-методичний підхід / Т.В. Перегудова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – № 7 (196). Частина 1. – 220 с. – С. 156-161.

12.Peregudova T.V.Stimulating Employees’ Motivation to perceptions of innovations/ T.V. Peregudova, A.G. Bystrov//EuropeanResearcher, 2013, Vol.(53), № 6-2, -Number 2. (in 2 part) June 25, 2013 –1786 p. – р. 1739-1745.

13.Перегудова Т.В. Напрями зменшення наслідків прекарізації при застосуванні аутстафінгу / Т.В. Перегудова, І.М. Сесіна// Часопис економічних реформ. – №4(12), 2013. – 184 с. – С. 112 – 119.

14. Боков О. В. Праця неповнолітніх в Україні. Проблемні питання в контексті адаптації національного законодавства до правової бази країн ЄС / О.В. Боков, О.А. Василенко // Соціальний захист . – 2014.– № 4. – С. 17-20.

15.Федяй В.О. Бій із „тінню” / В.О. Федяй // Пенсійний кур’єр. – 2014. – №18 (572).

16.Перегудова Т.В. Соціальні стандарти гідної оплати праці та їх дотримання в Україні / Т.В. Перегудова // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 2. – 51 с. – С. 35-40.

17.Перегудова Т.В. Оцінювання інноваційного потенціалу працівників при впровадженні інновацій в організації: теоретико-методичний аспект / Т.В. Перегудова, А.Г. Бистров // Український соціум. – 3(50). – 2014. – С. 78-87.

18.Перегудова Т.В. Інституціональне забезпечення реалізації прав інвалідів: досвід розвинених країн та стан в Україні / Т.В. Перегудова // Економіка: реалії часу. – 2015. – (стаття у фаховому виданні, що включено до науко метричних баз). – 1,04 д.а.

19.Перегудова Т.В. Використання трудового потенціалу людей з інвалідністю: європейський досвід корпоративної соціальної відповідальності / Т.В. Перегудова // Інтернет-конференція «Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональні інтеграції» – 0,2 д.а.

20.Перегудова Т.В. Соціальний захист осіб з інвалідністю на ринку праці // (параграф у колективну монографію) – 0,7 д.а.

21.Перегудова Т.В. Інституціональний механізм регулювання нестандартної зайнятості в Україні / Т.В. Перегудова // Україна: аспекти праці. –2015. – №4. – С. 24 – 33.

22.Перегудова Т.В. Соціальні ризики нестандартної зайнятості та методи їх мінімізації / Т.В. Перегудова // Проблеми сучасної економіки: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя 13-14 лютого 2015 року) / Східноукраїнський національний інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО “СІЕУ”, 2015. – Ч. 1. – 116  с. – С. 69 – 73.

23. Кравцов С.О. Професія та заняття: соціологічна інтерпретація ринкових понять / С.О. Кравцов // Current issues and problems of social sciences. – 2016. – Jule 28–30. – p. 192–194. (тези доповідей).

24. Кравцов С.О. Професії інтернет-простору: чим вони є і хто займає відповідні посади / С.О. Кравцов // Інтернет. Освіта. Наука. – 2016. – 11-14 жовтня. – с. 233–235.

 

 

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту