Домашня » Відділ з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці

Відділ з наукового забезпечення питань зайнятості, соціального діалогу та стандартів праці

Завідувач відділу, кандидат соціологічних наук Кравцов Сергій Олександрович

     Основними завданнями відділу є проведення досліджень з питань ринку праці і зайнятості населення в умовах інтеграції України у світову економічну систему, зокрема аналіз індикаторів стану і тенденцій розвитку ринку праці, визначення впливу окремих факторів (в економічному і соціальному аспектах) на зайнятість і безробіття населення, прогнозування стану ринку праці в короткостроковому та середньостроковому періодах з урахуванням варіантів соціально-економічного розвитку країни, розробка пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку праці, стратегічних напрямів реалізації державної політики зайнятості.

Відділом виконані наступні НДР

       2014 рік

     НДР Удосконалення механізмів державного регулювання у сфері зайнятості населення на етапі подолання соціально-економічної кризи

В даній роботі: проаналізовано міжнародний досвід регулювання ринку праці і зайнятості населення; проведено дослідження сильних та слабких сторін щодо зайнятості і безробіття економічно активного населення на національному ринку праці, а також визначені потенційні можливості і загрози щодо тактики і стратегії формування продуктивної зайнятості населення; здійснено оцінку умов і факторів, що формують зайнятість населення та впливають на стан ринку праці; проаналізовано стан та можливі ризики розвитку країни на сучасному етапі з врахуванням анексії АР Крим та наслідків військових дій у Східних регіонах України.

Результати наукового дослідження призначені для використання Міністерством соціальної політики України, іншими міністерствами і відомствами для здійснення заходів щодо вдосконалення механізмів державного регулювання національного ринку праці в контексті соціально-економічної політики держави з метою поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення, соціального захисту економічно активного населення, скорочення довготривалого безробіття, забезпечення зростання рівня життя населення України і т. ін.

Впровадження пропозицій за результатами досліджень є передумовою формування продуктивної зайнятості населення, що передбачає створення належних умов та забезпечення гідної оплати праці, забезпечення соціального захисту населення від безробіття; запобігання довготривалому безробіттю; підвищення рівня економічної активності населення, у тому числі за рахунок запровадження гнучких форм зайнятості; посилення ролі сторін соціального діалогу у розв’язанні проблем зайнятості населення та поліпшенні ситуації на національному ринку праці і т. ін.

      НДР Питання забезпечення реалізації Закону України “Про зайнятість населення” на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни

В даній роботі: досліджено теоретичні питання формування законодавчої бази у сфері зайнятості; проведено аналіз моделей реалізації законодавства у сфері зайнятості населення у розвинених країнах світу, а також аналіз законодавчої бази та механізмів державного регулювання у сфері зайнятості населення України; надано оцінку тенденцій соціально-економічного розвитку України та ситуації у сфері зайнятості населення на сучасному етапі в умовах діючого законодавства та з урахуванням політичної і економічної ситуації, що склалася в Україні в період військового конфлікту; визначено проблеми у сфері зайнятості, що мають бути вирішені для забезпечення ефективної реалізації законодавства про зайнятість; надано пропозиції щодо вдосконалення Закону України “Про зайнятість населення”. Впровадження результатів дослідження полягає у можливості запобігання негативним процесам, що відбуваються у сфері зайнятості, підвищенні ефективності використання робочої сили внаслідок вдосконалення законодавчої бази та механізмів реалізації державної політики зайнятості населення; посиленні соціальної спрямованості державної політики на ринку праці і, таким чином, формуванні продуктивної зайнятості населення. Пропозиції, що наведені в роботі, призначені для використання в практичній діяльності Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Державної служби зайнятості та інших органів державної виконавчої влади при вдосконаленні законодавчої бази і механізмів державного регулювання ринку праці у взаємоузгодженні із економічною та соціальною політикою; впровадженні комплексу заходів щодо забезпечення продуктивної зайнятості населення, що сприятиме ефективної реалізації Закону України “Про зайнятість населення”, зростанню конкурентоспроможності робочої сили, ефективному соціальному захисту населення і, в кінцевому підсумку, подолання конфліктної ситуації, що існує в економіці і сфері зайнятості в сучасних умовах.

    2015 рік

    НДР. Особливості реалізації державної політики у сфері зайнятості населення в умовах інтеграції України в Європейське співтовариство.

Результатами виконання НДР є: проведено аналіз законодавчої бази та механізми реалізації державної політики у сфері зайнятості населення в країнах ЄС, визначено можливості їх застосування в Україні; проаналізовано стан, можливі ризики соціально-економічного розвитку країни та наслідки впливу основних макроекономічних чинників на розвиток національного ринку праці; здійснено оцінку стану ринку праці, зокрема економічної активності населення, ситуації на зареєстрованому ринку праці, стану використання та підвищення якості робочої сили, з визначенням проблем у сфері зайнятості населення для їх розв’язання на етапі інтеграції України в Європейське співтовариство.

    НДР. Розроблення пропозицій щодо запровадження нових та вдосконалення чинних форм державних статистичних спостережень і адміністративних даних з метою з’ясування потреб та стану справ щодо реалізації прав інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами.

В результаті виконання НДР: здійснено аналіз міжнародних документів, що стосуються інтеграції людей з інвалідністю у суспільство; проаналізовано існуючу систему формування державної статистичної звітності та адміністративної інформації в усіх сферах суспільного життя; розроблено пропозиції щодо запровадження нових та вдосконалення чинних форм державних статистичних спостережень і адміністративних даних щодо реалізації прав та задоволення потреб інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами.

2016 рік

    НДР Основні напрями реалізації державної політики розв’язання проблемних питань у сфері зайнятості населення в контексті проведення соціально-економічних реформ в Україні»: підготовлено пропозиції щодо Комплексного плану заходів із реалізації державної політики зайнятості населення в контексті проведення соціально-економічних реформ в Україні та розробленні проекту відповідного плану заходів на період до 2020 року.

2017 рік

   НДР Розроблення проекту методичних підходів до формування державною службою зайнятості короткострокового прогнозування попиту та пропозиції робочої сили»: впровадження результатів НДР та їх практичне застосування державною службою зайнятості дасть можливість підвищити результативність заходів активної політики сприяння зайнятості населення, зокрема забезпечити більш доцільну спрямованість послуг із посередництва у сфері працевлаштування.

 Співробітниками відділу опубліковані наступні роботи:

1.Боков О.В. Вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму в контексті досвіду країн Європейського Союзу / О.В. Боков // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 40 – 44.

2.Пазюк О.Г. Реструктуризація вугільної промисловості та стан ринку правці в шахтарських мономістах / О.Г. Пазюк, Т.І. Біденко, Т.В. Дубок // Україна: аспекти праці.   №6 – 2013. С.27-31.

3.Кір’ян Т.М., Шаповал М.С., Коваль С.П. Напрямки та шляхи подальшого зменшення обсягів безробіття в Україні / Т.М. Кір’ян, М.С. Шаповал, С.П. Коваль // Вісник АНУ. №2 – 2013.

4.Перегудова Т.В. Оцінка інтелектуального потенціалу працівників як основа впровадження інновацій: теоретико-методичний підхід / Т.В. Перегудова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – № 7 (196). Частина 1. – 220 с. – С. 156-161.

5.Peregudova T.V.Stimulating Employees’ Motivation to perceptions of innovations/ T.V. Peregudova, A.G. Bystrov//EuropeanResearcher, 2013, Vol.(53), № 6-2, -Number 2. (in 2 part) June 25, 2013 –1786 p. – р. 1739-1745.

6.Перегудова Т.В. Напрями зменшення наслідків прекарізації при застосуванні аутстафінгу / Т.В. Перегудова, І.М. Сесіна// Часопис економічних реформ. – №4(12), 2013. – 184 с. – С. 112 – 119.

7. Боков О. В. Праця неповнолітніх в Україні. Проблемні питання в контексті адаптації національного законодавства до правової бази країн ЄС / О.В. Боков, О.А. Василенко // Соціальний захист . – 2014.– № 4. – С. 17-20.

8.Федяй В.О. Бій із „тінню” / В.О. Федяй // Пенсійний кур’єр. – 2014. – №18 (572).

9.Перегудова Т.В. Соціальні стандарти гідної оплати праці та їх дотримання в Україні / Т.В. Перегудова // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 2. – 51 с. – С. 35-40.

11.Перегудова Т.В. Оцінювання інноваційного потенціалу працівників при впровадженні інновацій в організації: теоретико-методичний аспект / Т.В. Перегудова, А.Г. Бистров // Український соціум. – 3(50). – 2014. – С. 78-87.

12.Перегудова Т.В. Інституціональне забезпечення реалізації прав інвалідів: досвід розвинених країн та стан в Україні / Т.В. Перегудова // Економіка: реалії часу. – 2015. – (стаття у фаховому виданні, що включено до науко метричних баз). – 1,04 д.а.

13.Перегудова Т.В. Використання трудового потенціалу людей з інвалідністю: європейський досвід корпоративної соціальної відповідальності / Т.В. Перегудова // Інтернет-конференція «Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональні інтеграції» – 0,2 д.а.

14.Перегудова Т.В. Соціальний захист осіб з інвалідністю на ринку праці // (параграф у колективну монографію) – 0,7 д.а.

15.Перегудова Т.В. Інституціональний механізм регулювання нестандартної зайнятості в Україні / Т.В. Перегудова // Україна: аспекти праці. –2015. – №4. – С. 24 – 33.

16.Перегудова Т.В. Соціальні ризики нестандартної зайнятості та методи їх мінімізації / Т.В. Перегудова // Проблеми сучасної економіки: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя 13-14 лютого 2015 року) / Східноукраїнський національний інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО “СІЕУ”, 2015. – Ч. 1. – 116  с. – С. 69 – 73.

17. Кравцов С.О. Професія та заняття: соціологічна інтерпретація ринкових понять / С.О. Кравцов // Current issues and problems of social sciences. – 2016. – Jule 28–30. – p. 192–194. (тези доповідей).

18. Кравцов С.О. Професії інтернет-простору: чим вони є і хто займає відповідні посади / С.О. Кравцов // Інтернет. Освіта. Наука. – 2016. – 11-14 жовтня. – с. 233–235.

19. Перегудова Т.В. Підходи до прогнозування попиту та пропозиції робочої сили: вітчизняні здобутки та напрями удосконалення // Сучасні можливості забезпечення соціально-економічного розвитку країн: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16 вересня 2017 року) / За. заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. –Ужгород. – Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – 188 с. – С. 115-118. – 0,2 друк. арк.

20. Перегудова Т.В. Зарубіжний досвід прогнозування попиту та пропозиції робочої сили / Підготовлено до друку. – 0,6 друк. арк.

21. Кравцов С.О. Створюємо оголошення про вакансію, не порушуючи норм законодавства про зайнятість / С.О. Кравцов // Кадровик Лайт. – № 10. – 2017. – С. 29–38.

22. Кравцов С.О. Внутрішнє та зовнішнє переведення працівників: умови та підстави / С.О. Кравцов // Кадровик Лайт. – № 12. – 2017. – С. 48–58.

23. Кравцов С.О. Нормування праці кадровика / С.О. Кравцов // Довідник кадровика. – №03. – 2017. – С. 38–45.

24. Кравцов С.О. Чергова Зміна № 6 до Класифікатора професій / С.О. Кравцов // Довідник кадровика. – № 12. – 2017. – С. 42–52.

25. Кравцов С.О. Квиток в один кінець, або Чи доцільно часто змінювати місце роботи / С.О. Кравцов // Кадри і зарплата. – № 21. – 2017. – С. 32–45.

 

 

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту