Домашня » Відділ удосконаленя професійно-класифікаційних та професійно-кваліфікаційних систем

Відділ удосконаленя професійно-класифікаційних та професійно-кваліфікаційних систем

Завідувач відділом кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Терюханова Ірина Миколаївна тф. (044) 235-20-22

Основні напрями роботи відділу: активна політика зайнятості населення, дослідження проблем пов’язаних із формуванням системи створення робочих місць та працевлаштуванням незайнятого населення; проведення наукових досліджень у сфері професійного навчання персоналу на виробництві, а також професійного навчання безробітних; розроблення довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДХКП) та окремих кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Виконані НДР

    2014 рік

     НДР Оцінка впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на створення робочих місць на підприємствах різних галузей економіки в регіонах України

Робота пов’язана з попередньою виконаною НДР на тему «Здійснення моніторингу щодо створення нових робочих місць, у тому числі у результаті реалізації Закону України «Про зайнятість населення» в частині визначення нових підходів до модернізації пріоритетних галузей національної економіки на найближчі два роки у відповідності із затвердженою Державною Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. №187).

Основні результати дослідження:  здійснено оцінку сучасного стану розвитку системи робочих місць в Україні інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах та галузях економіки України; проаналізовано та використано зарубіжний досвід з питань механізмів впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на створення робочих місць; надано аналітичну оцінку щодо впливу впровадження державних цільових програм та інфраструктурних проектів на створення робочих місць в різних галузях економіки в регіонах України та визначені проблеми і шляхи їх усунення; підготовлено рекомендації щодо механізмів впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на створення робочих місць на підприємствах різних галузей економіки; здійснено прогнозні розрахунки щодо створення робочих місць в регіонах України до 2017 р.; підготовлено інформаційну записку щодо розв’язання проблем у сфері працевлаштування населення Луганської та Донецької областей та створення для них робочих місць. Практична цінність наукового дослідження полягає в тому, що були підготовлені пропозиції до проекту Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення на період до 2017 року з питань розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць та реформування державної системи підготовки кадрів та підвищення професійного рівня економічно-активного населення; підготовлені рекомендації до проекту Програми створення та збереження робочих місць у Донецькій та Луганській областях на період до 2017 року.

     НДР Методологічні засади підтвердження результатів неформального навчання

НДР присвячена дослідженню методів та процедур оцінювання кваліфікацій із робітничих професій за результатами неформального навчання – з метою розробки методів і процедур оцінювання та підтвердження результатів неформального навчання для визначення ступеня їх відповідності вимогам професійного стандарту.

Основні результати дослідження: на основі зарубіжного досвіду, визначені концептуальні підходи щодо розвитку системи підтвердження кваліфікації за результатами неформального навчання; за результатами анкетного обстеження (394 підприємства різних форм власності та розмірів та 302 навчальні заклади – усіх форм власності, всіх атестаційних рівнів, у тому числі вищі навчальні заклади, що мають ліцензію на підготовку за робітничими професіями, усіх регіонів України) здійснено аналіз методів та процедур оцінювання кваліфікації із робітничих професій за результатами неформального навчання в Україні; розроблено Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання професійних знань, умінь та навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь та навичок, та анкет самооцінювання за результатами неформального навчання; підготовлено пропозиції щодо удосконалення процесу оцінювання та підтвердження кваліфікації з робітничих професій за результатами неформального навчання. Практична цінність наукового дослідження. За результатами НДР розроблено проект Методичних рекомендацій щодо критеріїв оцінювання професійних знань, умінь та навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь та навичок, та анкет самооцінювання за результатами неформального навчання.

    2015 рік

    НДР Комплексний аналіз та прогнозування тенденцій у створенні робочих місць з урахуванням соціально-економічної політики розвитку регіонів України

Наукове дослідження здійснюється на виконання статей 22 та 25 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI та в рамках реалізації заходів Коаліційної угоди Верховної Ради України VIII скликання, зокрема створення сприятливого бізнес-середовища, в тому числі для розвитку малого і середнього бізнесу протягом 2015-2017 рр.; залучення додаткових інвестицій; розроблення довгострокової стратегії розвитку високотехнологічних виробництв із визначенням галузей-драйверів, яка дасть можливість забезпечити створення нових робочих місць та повернення трудових мігрантів. В результаті дослідження: розроблена та розіслана анкета для опитування регіонів з питань формування системи робочих місць в пріоритетних галузях економіки з урахуванням соціально-економічного розвитку регіонів до 2017 р; здійснено збір і обробку вихідних даних по темі дослідження; узагальнено зарубіжний досвід з питань працевлаштування та соціальної адаптації вимушених переселенців; опрацьовані данні анкетного обстеження з регіонів та регіональних центрів зайнятості з питань працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (вимушених переселенців) та створення робочих міць з розкриття особливостей соціально-економічного розвитку регіонів України до 2017 року; здійснено комплексний аналіз та оцінка тенденцій в створенні робочих місць на національному та регіональному ринку праці за період 2012-2014 роки (за результатами анкетних досліджень); визначені проблеми з питань створення робочих місць з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіонів України на період до 2017 року (на основі вибіркового обстеження).  

    НДР Методологічні засади підтвердження результатів неформального навчання

Наукове дослідження здійснюється на виконання ст. 14 Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI, ст.ст. 5, 35; Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями  (Постанова КМУ №340 від 15 травня 2013 року) та в рамках реалізації заходів Коаліційної угоди Верховної Ради України VIII скликання, зокрема розділу XV «Соціально-гуманітарна реформа» пункт 2.1.9 «Підтримка освіти дорослих для розширення життєвих можливостей громадян та підвищення їх мобільності на ринку праці». В результаті дослідження: здійснено узагальнення зарубіжного досвіду організації процесу оцінювання та підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями; здійснено аналіз нормативно-правової бази та практичного досвіду організації процесу оцінювання та підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями; здійснено аналіз та визначення існуючих проблем у сфері оцінювання та підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями (на основі даних анкетного обстеження надавачів освітніх послуг, Київського міського та обласних центрів зайнятості); здійснюється розробка проекту Методичних рекомендацій щодо процесу оцінювання та підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями, включаючи проект нормативного документу, який регламентує відносини між особою та суб’єктом підтвердження, а також між  суб’єктом підтвердження та підприємством, установою, організацією, яка надає робоче місце для проведення практичної частини кваліфікаційної атестації, рекомендації щодо визначення вимог до робочих місць для проведення практичної частини кваліфікаційної атестації осіб, які проходять процедуру підтвердження кваліфікації за результатами неформального навчання, а також механізм апеляції – вирішення спірних питань, пов’язаних з підтвердженням кваліфікації за результатами неформального

2016 рік

 НДР Дослідження проблем і тенденцій розвитку професійного навчання персоналу в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки України

    В результаті роботи: розроблено проект Положення про професійне навчання працівників на виробництві; розроблено проект Положення про організацію наставництва на виробництві. Результати дослідження призначаються для використання Міністерством соціальної політики України при опрацюванні питання щодо імплементації Рекомендації Ради 93/404/ЄЕС від 30 червня 1993 р. Плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 роки; а також при підготовці, за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та соціальних партнерів, проектів нормативно-правових актів з питань професійного навчання працівників, підвищення їх професійного рівня, спрямованих на вдосконалення механізмів забезпечення підприємств кваліфікованими кадрами з урахуванням вимог роботодавців.

    НДР Удосконалення довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників: аналіз складності завдань та обов’язків, визначених кваліфікаційними характеристиками посад (професій) працівників соціальної сфери з урахуванням реформ системи надання соціальних послуг та місцевого самоврядування): розроблено Проект нової редакції Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП). Результати дослідження призначаються для використання у практичній діяльності установ соціальної сфери під час добору і розстановки кадрів, підвищення їхньої  професійної кваліфікації.

2017 рік

    НДР.  Удосконалення системи забезпечення якості результатів професійного навчання з урахуванням європейських рекомендацій щодо доступу до безперервного професійного навчання: розроблено проект Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві;розроблено проект Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту;розроблено проект Положення про професійне навчання на основі модульної технології.

    НДР. Оновлення розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників: аналіз складності завдань та обов’язків, визначених кваліфікаційними характеристиками посад (професій) працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності (професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців) в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки України: проаналізовано та приведено у відповідність до міжнародних підходів діюча система формування типізованих характеристик щодо завдань і обов’язків, вимог до знань та кваліфікаційних вимог до працівників за посадами і професіями, що застосовуються у всіх сферах економічної діяльності;розроблено проект нової редакції розділу 1 “Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців” Випуску 1 “Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності” ДКХП.

     НДР Розроблення проекту Положення про ведення Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій»: впровадження результатів НДР дасть змогу поширити нові професійно-класифікаційні підходи, що містить Положення про ведення Національного класифікатора України ДК 003 “Класифікатор професій” у діяльності більш ніж 1,9 млн. суб’єктів економічної діяльності в Україні та дозволить більш активно реформувати сферу кадрового забезпечення у загальнонаціональному масштабі.

Статті опубліковані співробітників відділу

1. Колєшня Л.Г., Анішина Н.В. Створення робочих місць в умовах реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів в регіонах України // Україна: аспекти праці, 2014 р., №2, с. 11-16.

2. Терюханова І.М. Молоді випускники навчальних закладів на ринку праці: проблеми та шляхи їх подолання // Україна: аспекти праці, 2014 р., №4, с. 3-10.

3. Дрозач М., Паршина Н., Стульпінас Н. Неформальне навчання за робітничими професіями: світова та вітчизняна практика підтвердження його результатів // Україна: аспекти праці, 2014 р., №5, с. 28-36.

4. Дрозач М.І. Методологічні аспекти управління знаннями на виробництві // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 2014 р., №6, с. 186-192.

5. Дрозач М., Стульпінас Н. Ключові аспекти оцінювання результатів неформального навчання за робітничими професіями // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 3.

6. Терюханова І., Тимошек Т., Терещук О. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні – погляд держави та роботодавців на проблеми та пошук шляхів їх вирішення // Україна: аспекти праці. – 2016. – №1-2, с. 21-29.

7. Терюханова І. У пошуках робочого місця // Газета «Пенсійний кур’єр» від 26 березня 2016 року №12(670).

8. Терюханова І. Ні роботи, ні перспективи // Газета «Україна молода» від 6 квітня 2016 року №43.

9. Дрозач М., Паршина Н., Стульпінас Н. Впровадження системи підвищення кваліфікації за результатами неформального професійного навчання в Україні: сучасні проблеми та механізми реалізації // Україна: аспекти праці. – 2016. – №3-4, с. 55-59.

10. Терюханова І., Тимошек Т. Вирішення проблем працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду // Україна: аспекти праці. – 2016. – №5-6, с. 52-58.

11. Терюханова І., Тимошек Т., Терещук О. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні – погляд держави та роботодавців на проблеми та пошук шляхів їх вирішення // Україна: аспекти праці. – 2016. – №1-2, с. 21-29.

12. Терюханова І. У пошуках робочого місця // Газета «Пенсійний кур’єр» від 26 березня 2016 року №12(670).

13. Терюханова І. Ні роботи, ні перспективи // Газета «Україна молода» від 6 квітня 2016 року №43.

14. Дрозач М., Паршина Н., Стульпінас Н. Впровадження системи підвищення кваліфікації за результатами неформального професійного навчання в Україні: сучасні проблеми та механізми реалізації // Україна: аспекти праці. – 2016. – №3-4, с. 55-59. (ВАК).

15. Терюханова І., Тимошек Т. Вирішення проблем працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду // Україна: аспекти праці. – 2016. – №5-6, с. 52-58. (ВАК).

16. Дрозач М., Стульпінас Н. Підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями в Україні (досвід та пропозиції) // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – №3, с. 11-14. (ВАК).

17 Терюханова І.М., Дрозач М.І., Стульпінас Н.К. Проблеми та перстпективи розвитку наставництва в Україні // Електронне видання «SocioПростір: Міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи» (передано до друку). (ВАК).

18. Терюханова І., Стульпінас Н., Терещенко О. Розвиток соціального діалогу в питаннях професійного навчання персоналу українських підприємств // Україна: аспекти праці. – 2017. – №1-2, с. 44-50. (ВАК)

19. Терюханова І.М., Дрозач М.І., Стульпінас Н.К.Проблеми та перспективи розвитку наставництва в Україні «SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний електронний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи». – 2017. №6, c. 31-38.(ВАК, Міжнародний індекс цитування)

20. Носіков О.М., Тимошек Т.Р. Науково-практичний вимір оновлення нормативної бази кадрового забезпечення соціальної сфери // Україна: аспекти праці. – 2017. – №4, с. 19-28.(ВАК)

 

 

 

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту