Домашня » Відділ удосконаленя професійно-класифікаційних та професійно-кваліфікаційних систем

Відділ удосконаленя професійно-класифікаційних та професійно-кваліфікаційних систем

Завідувач відділом кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Терюханова Ірина Миколаївна тф. (044) 235-20-22

Основні напрями роботи відділу: активна політика зайнятості населення, дослідження проблем пов’язаних із формуванням системи створення робочих місць та працевлаштуванням незайнятого населення; проведення наукових досліджень у сфері професійного навчання персоналу на виробництві, а також професійного навчання безробітних; розроблення довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДХКП) та окремих кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Виконані НДР

        2016 рік

 НДР Дослідження проблем і тенденцій розвитку професійного навчання персоналу в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки України

    В результаті роботи: розроблено проект Положення про професійне навчання працівників на виробництві; розроблено проект Положення про організацію наставництва на виробництві. Результати дослідження призначаються для використання Міністерством соціальної політики України при опрацюванні питання щодо імплементації Рекомендації Ради 93/404/ЄЕС від 30 червня 1993 р. Плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 роки; а також при підготовці, за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та соціальних партнерів, проектів нормативно-правових актів з питань професійного навчання працівників, підвищення їх професійного рівня, спрямованих на вдосконалення механізмів забезпечення підприємств кваліфікованими кадрами з урахуванням вимог роботодавців.

    НДР Удосконалення довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників: аналіз складності завдань та обов’язків, визначених кваліфікаційними характеристиками посад (професій) працівників соціальної сфери з урахуванням реформ системи надання соціальних послуг та місцевого самоврядування): розроблено Проект нової редакції Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП). Результати дослідження призначаються для використання у практичній діяльності установ соціальної сфери під час добору і розстановки кадрів, підвищення їхньої  професійної кваліфікації.

2017 рік

    НДР.  Удосконалення системи забезпечення якості результатів професійного навчання з урахуванням європейських рекомендацій щодо доступу до безперервного професійного навчання: розроблено проект Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві;розроблено проект Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту;розроблено проект Положення про професійне навчання на основі модульної технології.

    НДР. Оновлення розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників: аналіз складності завдань та обов’язків, визначених кваліфікаційними характеристиками посад (професій) працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності (професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців) в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки України: проаналізовано та приведено у відповідність до міжнародних підходів діюча система формування типізованих характеристик щодо завдань і обов’язків, вимог до знань та кваліфікаційних вимог до працівників за посадами і професіями, що застосовуються у всіх сферах економічної діяльності;розроблено проект нової редакції розділу 1 “Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців” Випуску 1 “Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності” ДКХП.

     НДР Розроблення проекту Положення про ведення Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій»: впровадження результатів НДР дасть змогу поширити нові професійно-класифікаційні підходи, що містить Положення про ведення Національного класифікатора України ДК 003 “Класифікатор професій” у діяльності більш ніж 1,9 млн. суб’єктів економічної діяльності в Україні та дозволить більш активно реформувати сферу кадрового забезпечення у загальнонаціональному масштабі.

2018 рік.

НДР «Розроблення 4 професійних стандартів за компетентнісним підходом для професій соціальної сфери в межах реалізації Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки» : розроблено проект професійного стандарту «Соціальний працівник»; розроблено проект професійного стандарту «Соціальний працівник (допоміжний персонал)»; розроблено проект професійного стандарту «Соціальний робітник»; розроблено проект професійного стандарту «Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)»

НДР «Адаптація Національної системи класифікації професій (занять) до міжнародної стандартної класифікації занять (іsсо-08) І етап Оцінювання відповідності чинного Національного класифікатора України ДК 003 „Класифікатор професій” до Міжнародної стандартної класифікації занять (іsсо-08)»: обґрунтовано методологічну основу розроблення національної класифікації професій відповідно до ISCO-08; співставлено зміст чинного класифікатора професій з ISCO-08; сформовано перехідні таблиці, які дозволять забезпечити відповідність національної системи професійної класифікації до вимог Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO-08) та слугуватимуть основою для розроблення проекту нової редакції Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій (занять)»;

НДР «Розроблення чергової зміни до Національного класифікатора України ДК 003 „Класифікатор професій»: розроблено проект чергової зміни до Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій»;

Статті опубліковані співробітників відділу

1. Терюханова І., Тимошек Т., Терещук О. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні – погляд держави та роботодавців на проблеми та пошук шляхів їх вирішення // Україна: аспекти праці. – 2016. – №1-2, с. 21-29.

2. Терюханова І. У пошуках робочого місця // Газета «Пенсійний кур’єр» від 26 березня 2016 року №12(670).

3. Терюханова І. Ні роботи, ні перспективи // Газета «Україна молода» від 6 квітня 2016 року №43.

4. Дрозач М., Паршина Н., Стульпінас Н. Впровадження системи підвищення кваліфікації за результатами неформального професійного навчання в Україні: сучасні проблеми та механізми реалізації // Україна: аспекти праці. – 2016. – №3-4, с. 55-59.

5. Терюханова І., Тимошек Т. Вирішення проблем працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду // Україна: аспекти праці. – 2016. – №5-6, с. 52-58.

6. Терюханова І., Тимошек Т., Терещук О. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні – погляд держави та роботодавців на проблеми та пошук шляхів їх вирішення // Україна: аспекти праці. – 2016. – №1-2, с. 21-29.

7. Терюханова І. У пошуках робочого місця // Газета «Пенсійний кур’єр» від 26 березня 2016 року №12(670).

8. Терюханова І. Ні роботи, ні перспективи // Газета «Україна молода» від 6 квітня 2016 року №43.

9. Дрозач М., Паршина Н., Стульпінас Н. Впровадження системи підвищення кваліфікації за результатами неформального професійного навчання в Україні: сучасні проблеми та механізми реалізації // Україна: аспекти праці. – 2016. – №3-4, с. 55-59. (ВАК).

10. Терюханова І., Тимошек Т. Вирішення проблем працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду // Україна: аспекти праці. – 2016. – №5-6, с. 52-58. (ВАК).

11. Дрозач М., Стульпінас Н. Підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями в Україні (досвід та пропозиції) // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – №3, с. 11-14. (ВАК).

12 Терюханова І.М., Дрозач М.І., Стульпінас Н.К. Проблеми та перстпективи розвитку наставництва в Україні // Електронне видання «SocioПростір: Міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи» (передано до друку). (ВАК).

13. Терюханова І., Стульпінас Н., Терещенко О. Розвиток соціального діалогу в питаннях професійного навчання персоналу українських підприємств // Україна: аспекти праці. – 2017. – №1-2, с. 44-50. (ВАК)

14. Терюханова І.М., Дрозач М.І., Стульпінас Н.К.Проблеми та перспективи розвитку наставництва в Україні «SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний електронний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи». – 2017. №6, c. 31-38.(ВАК, Міжнародний індекс цитування)

15. Носіков О.М., Тимошек Т.Р. Науково-практичний вимір оновлення нормативної бази кадрового забезпечення соціальної сфери // Україна: аспекти праці. – 2017. – №4, с. 19-28.(ВАК)

15. Носіков О. Описи сучасних посад і професій / О. Носіков // Довідник кадровика. – 2018. – №2. – С. 30-36.

17. Носіков О.М., Кравцов С.О. Посадові (робочі)інструкції. Спецвипуск // Довідник кадровика. – 2018. – №3. – 80 с.

18. Носіков О.М. Посадові (робочі) інструкції і положення про структурний підрозділ: чи є зв’язок? // Кадровик Лайт. – 2018. – №9, с. 23-31.

19. Носіков О.М. Описи сучасних посад і професій // КадровикUA. – 2018. – №1, с. 76.

20. Носіков О.М. Описи сучасних посад і професій // КадровикUA. – 2018. – №2, с. 88.

21.Носіков О.М. Описи сучасних посад і професій // КадровикUA. – 2018. – №3, с. 90.

22.Терюханова І.М. Розвиток духовності в Україні: законодавче забезпечення та практична реалізація // Тези доповіді ХVІІ Науково-практичної конференції «Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я».

23.Носіков О.М. “Наскрізні» професії на шляху трансформації змісту діяльності і кваліфікаційних вимог // Україна: аспекти праці. – 2018. – №4. с.31-41.

 

 

 

 

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту