Домашня » Відділ соціального прогнозу

Відділ соціального прогнозу

Завідувач відділом Поляк Наталя Олегівна, кандидат економічних наук т. (044) 234-38-69

Напрями роботи відділу

Основними завданнями відділу є проведення досліджень у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, у т.ч.:  моделювання та прогнозування соціальних виплат на основі Національної моделі соціального бюджету; фінансово-економічне обґрунтування законодавчого впровадження майбутніх соціальних заходів;  впровадження міжнародних та європейських норм у сфері соціального захисту та соціального забезпечення в Україні , у т.ч. проведення порівняльного аналізу норм національного законодавства та відповідних норм міжнародного законодавства, оцінювання їх відповідності та розробка пропозицій щодо можливості їх імплементації в українську практику.

Відділ бере участь у дослідженнях щодо оновлення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників та здійснює наукове обґрунтування та експертизу проектів нормативно-правових актів з питань розвитку соціальної сфери України, готує при необхідності матеріали за замовленням Міністерства соціальної політики України, пов’язаних із його завданнями.

Виконані НДР

    2014 рік

    НДР «Підготовка до підписання Європейського кодексу соціального забезпечення».

В роботі представлено методичні підходи щодо адаптації українських соціальних стандартів до стандартів Європейського кодексу соціального забезпечення (далі – Кодекс) та результати порівняльного аналізу норм діючого національного законодавства з питань соціального забезпечення з нормами Кодексу за такими критеріями: обставиною надання допомоги, категоріями захищених осіб, типом надання допомоги, мінімальним рівнем забезпечення допомоги, необхідним періодом сплати внесків або періодом проживання в країні, тривалістю надання допомоги. Порівняльний аналіз проведено за такими видами соціального забезпечення: медична допомога, допомога у зв’язку з хворобою; допомога по безробіттю; допомога по старості; допомога у разі виробничої травми; сімейні допомоги; допомога по вагітності та пологах; допомога по інвалідності; допомога у разі втрати годувальника. Практична цінність даної роботи полягає в обґрунтуванні та визначенні можливості впровадження стандартів Європейського кодексу соціального забезпечення в Україні. Результати проведеного порівняльного аналізу дозволили виявити ті частини Кодексу, які можливо підписати та в подальшому ратифікувати в Україні.

    НДР «Підготовка до ратифікації 24 пунктів Європейської соціальної хартії (переглянутої), до яких Україна не приєдналася».

В роботі представлено методичні підходи щодо адаптації українських соціальних стандартів до стандартів Європейської соціальної хартії (переглянутої) (далі – Хартія) та результати порівняльного аналізу норм вітчизняного законодавства відповідно до статей та пунктів Хартії, до яких Україна не приєдналась при ратифікації.

Порівняльний аналіз проведено за такими пунктами Хартії: пункт 3 статті 2 «Право на справедливі умови праці», пункт 1 статті 4 «Право на справедливу винагороду», пункти 1-4 статті 12 «Право на соціальне забезпечення», пункти 1-4 статті 13 «Право на соціальну та медичну допомогу», пункти 1-12 статті 19 «Право трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей на захист і допомогу», стаття 25 «Право працівників на захист їхніх прав у разу банкрутства їхнього роботодавця», пункт 3 статті 31 «Право на житло». Практична цінність науково-дослідної роботи полягає у можливості використання отриманих результатів у законотворчій діяльності, а саме: внесення змін та доповнень у нормативно-правову базу, з метою приведення вітчизняного законодавства та системи соціально-економічних відносин до вимог Хартії.

    2015 рік

    НДР «Дослідження національного законодавства та практики його застосування відповідно до вимог Конвенції №157 «Про встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення». Розробка нових підходів до використання мінімальних рівнів соціального захисту в рамках всеосяжних систем соціального забезпечення, адаптованих до положень Рекомендації Міжнародної організації праці №202 про мінімальні рівні соціального захисту (2012 р.)»

Проведено порівняльний аналіз положень Конвенції №157 з нормами українського законодавства в сфері прав соціального забезпечення за розділами І-IV та розпочато оцінювання вищезазначених норм з метою виявлення можливості щодо ратифікації Україною Конвенції №157; узагальнено нормативно-правові документи МОП (Декларації, Конвенції та Рекомендації) щодо визначення мінімальних рівнів соціального забезпечення, здійснено їх систематизація та аналіз основних положень; проаналізовано основні положення Рекомендації МОП №202 щодо національних мінімальних рівнів соціального захисту; проаналізовано та систематизовано діючі норми вітчизняного законодавства щодо встановлення мінімальних рівнів соціального забезпечення та виявлено їх схожості та відмінності за методологією визначення з міжнародними нормами; досліджено основні підходи формування Стратегії МОП щодо розширення соціального забезпечення з метою удосконалення національної системи соціального забезпечення та формування адекватної та всеосяжної системи соціального захисту в Україні.

2016 р.   

НДР “Розроблення та наукове обґрунтування рекомендацій щодо адаптації норм українського законодавства у сфері соціального захисту безробітних до міжнародних соціальних норм та їх упровадження в українську практику”:   проведено порівняльний аналіз та оцінювання норм українського законодавства з нормами Конвенції МОП № 168 про сприяння зайнятості та захист від безробіття та пропозиції щодо її ратифікації; розроблені науково обґрунтовані рекомендації щодо адаптації норм українського законодавства у сфері соціального захисту безробітних до міжнародних соціальних норм та їх упровадження в українську практику, які передбачають внесення змін до національного законодавства у цій сфері;

    НДР “Оцінка готовності до ратифікації конвенцій Міжнародної організації праці, імплементації директив Ради і Рекомендацій Ради у сфері зайнятості та професійного навчання та можливих соціально-економічних результатів для України”: проведено науковий аналіз готовності національного законодавства до ратифікації та імплементації: Конвенції МОП № 181 про приватні агентства зайнятості; Конвенції МОП № 97 про працівників-мігрантів (переглянутої); Директиви Ради 2006/54/ЄC щодо застосування принципу рівних можливостей та рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування та зайнятості; Рекомендації Ради 93/404/ЄЕС щодо доступу до тривалого професійного навчання, строк виконання. Розроблений варіант (пропозиції) до проекту нормативно-правового акта щодо реформування національного законодавства у сфері зайнятості та професійного навчання з урахуванням норм Конвенції МОП № 181, Директиви Ради 2006/54/ЄC та Рекомендації Ради 93/404/ЄЕС. Проведено Порівняльний аналіз відповідності чинного законодавства та практики його застосування положенням: Директиви Ради 2000/78/ЄС про встановлення загальної системи рівного відношення у сфері зайнятості та професійної діяльності;  Директиви Ради 2000/43/ЄС про реалізацію принципу рівного відношення незалежно від расової чи етнічної належності; Директиви Ради 98/59/ЄС про наближення законодавства держав-членів щодо колективного звільнення. Розроблені пропозиції щодо імплементації окремих Директив Ради та внесення змін до чинного законодавства у сфері зайнятості;

 Співробітниками відділу опубліковані статті:

1. Поляк Н.О. Використання актуарних методів для розрахунку та прогнозування страхових виплат у системі соціального забезпечення економічно активного населення / Н.О. Поляк / Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності: Матеріали XІI науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – С. 304-306.

2.Чуруксаєва Т.С. Моніторинг в системі соціального управління / Чуруксаєва Т.С / Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності: Матеріали XІI науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – С. 294-296.

3. Поляк Н.О. Методологічні підходи щодо адаптації українських соціальних стандартів до стандартів Європейського кодексу соціального забезпечення / Н.О. Поляк // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Серія. Економічні науки. – 2013. – № 7 (196), ч. 2. – С. 161-167.

4. Поляк Н.О. Использование актуарных методов для прогнозирования выплат в системе социального обеспечения экономически активного населения / Н.О. Поляк // Инновационные доминанты социальной сферы: матер. ежегод. междунар. науч.-практ. конф. по проблемам социально-трудовых отношений (13 заседание); 24 мая 2013 г. – Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»; Межрегиональная общественная организация «Академия труда и занятости», 2013. – С. 108-112.

5. Тарасюк О.П. Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт / О.П. Тарасюк / Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства: Матеріали XІIІ науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. – С. 243-247.

6. Чуруксаєва Т.С. Проблеми і особливості формування системи пільг в Україні / Т.С. Чуруксаєва / Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства: Матеріали XІIІ науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. – С. 247-249.

7. Поляк Н.О. Базові засади формування концепції соціального забезпечення економічно активного населення / Н.О. Поляк // Бізнес Інформ. – 2014. – №2. – С. 248-252.

8. Поляк Н. Використання моделі соціального бюджету для прогнозування соціальних видатків в бюджетному процесі / Н. Поляк, Н. Баранова, З. Самерханова // Україна: аспекти праці. – 2014. – №4. – С. 27-33.

9. Поляк Н.О. Соціальний захист населення в системі оцінки стану соціальної безпеки / Н.О. Поляк / Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку: Матеріали XІV науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – С. 239-241.

10. Тарасюк О.П. Ризики в системі соціальної підтримки / О.П.  Тарасюк / Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку: Матеріали XІV науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – С. 241-243.

11. Чуруксаєва Т.С. Ратифікація Європейської соціальної хартії (переглянутої) як можливість підтвердити європейський вибір України / Т.С. Чуруксаєва / Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку: Матеріали XІV науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – С. 251-253.

12. Поплавська О.М. Соціальне партнерство як інструмент забезпечення соціальної безпеки країни. / Соціально-трудові відносини: теорія та практика /Збірник наук. праць. – К.:КНЕУ. – №2(8), 2014 – С.157-162.

13. Поплавская О.Н. Социальная безопасность рынка труда Украины: анализ тенденций, перспективы. / Man-Society-Economy / том 1 Рынок труда. – Zielona Gora, Польша, 2014. – С.47-59.

14. Поляк Н. Впровадження стандартів європейського кодексу соціального забезпечення в Україні на шляху інтеграції до ЄС: проблеми та перспективи / Н. Поляк // Україна: аспекти праці. – 2015. – №3. – С. 38-43.

15. Поплавська О.М. Інноваційна праця як чинник соціальної безпеки країни. / Науковий журнал “Молодий вчений” №5(20), травень, 2015, частина 2, – С.60-64.

16. Поплавська О.М. Доходи зайнятого населення: аспекти соціальної безпеки / Матеріали науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015р. – м. Івано-Франківськ // Розвиток національної економіки: теорія і практика, частина 2, С.48-49.

17. Поплавська О. Доходи та витрати домогосподарств: маркери соціальної безпеки / О. Поплавська // Україна: аспекти праці. – 2015. – №4. – С. 8-17.

18. Тарасюк О. Сутність та значення соціальної підтримки в умовах сучасного економічного розвитку / О. Тарасюк // Україна: аспекти праці. – 2015. – №5. – С. 38-42.

19. Поляк Н., Поплавська О.М. Запровадження в Україні двовимірної стратегії МОП щодо розширення соціального забезпечення / Н. Поляк, О. Поплавська // Україна: аспекти праці. – 2016. – №3-4. – С. 38-45.

20. Поплавська О.М. Виклики України щодо формування адекватної моделі соціальної безпеки / О.М. Поплавська // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 12 квітня 2016р. – Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КОД, 2016. – С. 91-92.

21. Поплавська О.М. Нерівність і соціальна безпека в Україні / О.М. Поплавська // Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Збірник матеріалів УІІІ міжнародної науково-практичної конференції 20 травня 2016р. / О.М. Поплавська //  Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 80-82.

22. Поплавська О.М. Держава і бізнес: новітні тенденції взаємодії та забезпечення стійкого розвитку / О.М. Поплавська, А.М. Колот // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: Збірник наук.пр. – 2016. – №2(12). – С. 8-29.

 

 

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту