Домашня » Відділ досліджень у сфері соціального захисту та міжнародного співробітництва

Відділ досліджень у сфері соціального захисту та міжнародного співробітництва

Завідувач відділом Поляк Наталя Олегівна, кандидат економічних наук т. (044) 234-38-69

Напрями роботи відділу

Основними завданнями відділу є проведення досліджень у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, у т.ч.:  моделювання та прогнозування соціальних виплат на основі Національної моделі соціального бюджету; фінансово-економічне обґрунтування законодавчого впровадження майбутніх соціальних заходів;  впровадження міжнародних та європейських норм у сфері соціального захисту та соціального забезпечення в Україні , у т.ч. проведення порівняльного аналізу норм національного законодавства та відповідних норм міжнародного законодавства, оцінювання їх відповідності та розробка пропозицій щодо можливості їх імплементації в українську практику.

Відділ бере участь у дослідженнях щодо оновлення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників та здійснює наукове обґрунтування та експертизу проектів нормативно-правових актів з питань розвитку соціальної сфери України, готує при необхідності матеріали за замовленням Міністерства соціальної політики України, пов’язаних із його завданнями.

Виконані НДР

     2016 р.   

НДР “Розроблення та наукове обґрунтування рекомендацій щодо адаптації норм українського законодавства у сфері соціального захисту безробітних до міжнародних соціальних норм та їх упровадження в українську практику”:   проведено порівняльний аналіз та оцінювання норм українського законодавства з нормами Конвенції МОП № 168 про сприяння зайнятості та захист від безробіття та пропозиції щодо її ратифікації; розроблені науково обґрунтовані рекомендації щодо адаптації норм українського законодавства у сфері соціального захисту безробітних до міжнародних соціальних норм та їх упровадження в українську практику, які передбачають внесення змін до національного законодавства у цій сфер.

    НДР “Оцінка готовності до ратифікації конвенцій Міжнародної організації праці, імплементації директив Ради і Рекомендацій Ради у сфері зайнятості та професійного навчання та можливих соціально-економічних результатів для України”: проведено науковий аналіз готовності національного законодавства до ратифікації та імплементації: Конвенції МОП № 181 про приватні агентства зайнятості; Конвенції МОП № 97 про працівників-мігрантів (переглянутої); Директиви Ради 2006/54/ЄC щодо застосування принципу рівних можливостей та рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування та зайнятості; Рекомендації Ради 93/404/ЄЕС щодо доступу до тривалого професійного навчання, строк виконання. Розроблений варіант (пропозиції) до проекту нормативно-правового акта щодо реформування національного законодавства у сфері зайнятості та професійного навчання з урахуванням норм Конвенції МОП № 181, Директиви Ради 2006/54/ЄC та Рекомендації Ради 93/404/ЄЕС. Проведено Порівняльний аналіз відповідності чинного законодавства та практики його застосування положенням: Директиви Ради 2000/78/ЄС про встановлення загальної системи рівного відношення у сфері зайнятості та професійної діяльності;  Директиви Ради 2000/43/ЄС про реалізацію принципу рівного відношення незалежно від расової чи етнічної належності; Директиви Ради 98/59/ЄС про наближення законодавства держав-членів щодо колективного звільнення. Розроблені пропозиції щодо імплементації окремих Директив Ради та внесення змін до чинного законодавства у сфері зайнятості.

2017 рік

    НДР Аналіз відповідності національного законодавства та рівня обізнаності дітей України щодо норм Конвенції ООН про права дитини і розроблення пропозицій для його удосконалення»: розроблено пропозиції щодо удосконалення національного законодавства з питань захисту прав дитини (зокрема Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про протидію торгівлі людьми»).

    НДР Оновлення Розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників: аналіз складності завдань та обов’язків, визначених кваліфікаційними характеристиками професій працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності (професії робітників) в умовах проведення євроінтеграційних реформ економіки України»: підготовлено нову редакцію Розділу 2 «Професії робітників» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

2018 рік

    НДР «Розроблення пропозицій щодо затвердження стандартів безпеки та благополуччя дитини: формування та запровадження міждержавних, державних, міжгалузевих, галузевих стандартів безпеки та благополуччя дитини; визначення на законодавчому рівні мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини та цільових індикаторів національної політики у сфері прав дитини»:  запропоновано глосарій основних термінів у сфері безпеки та благополуччя дитини для України, який розроблено на основі врахування вітчизняного та міжнародного досвіду визначення термінології у цій сфері, чинного національного законодавства та особливостей розвитку сучасного українського суспільства; обґрунтовано національні параметри, характеристики та показники вимірювання стандартів безпеки та благополуччя дитини, які на відміну від наявних, визначені за основними напрямами (сферами) життєдіяльності дитини (а саме: здоров’я; матеріальне благополуччя; освіта; сімейне середовище та соціальна участь; ризики та безпека), а також пов’язані з усіма ключовими правами дитини, які закріплені національним законодавством; розроблено рекомендації щодо формування та запровадження  міждержавних, державних, міжгалузевих, галузевих стандартів безпеки та благополуччя дитини, які враховують чинні норми законодавства щодо побудови системи стандартів в Україні та успішний міжнародний досвід, що сприятиме побудові та впровадженню майбутнього Державного стандарту безпеки дитини на різних рівнях; розроблено пропозиції до проекту міжвідомчого нормативно-правового акта щодо затвердження мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини та цільових індикаторів національної політики у сфері прав дитини, які охоплюють обґрунтовані підходи до їх визначення, а також запропоновані проекти цих стандартів (за напрямами: здоров’я; матеріальне благополуччя; освіта; сімейне середовище та соціальна участь; ризики та безпека), у т.ч. включають визначені цільові індикатори (показники вимірювання) за кожним напрямом, які дозволяють кількісно та якісно оцінити рівень забезпеченості стандартів;

 

 Співробітниками відділу опубліковані статті:

1. Поляк Н., Поплавська О.М. Запровадження в Україні двовимірної стратегії МОП щодо розширення соціального забезпечення / Н. Поляк, О. Поплавська // Україна: аспекти праці. – 2016. – №3-4. – С. 38-45.

2. Поплавська О.М. Виклики України щодо формування адекватної моделі соціальної безпеки / О.М. Поплавська // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 12 квітня 2016р. – Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КОД, 2016. – С. 91-92.

3. Поплавська О.М. Нерівність і соціальна безпека в Україні / О.М. Поплавська // Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Збірник матеріалів УІІІ міжнародної науково-практичної конференції 20 травня 2016р. / О.М. Поплавська //  Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 80-82.

4. Поплавська О.М. Держава і бізнес: новітні тенденції взаємодії та забезпечення стійкого розвитку / О.М. Поплавська, А.М. Колот // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: Збірник наук.пр. – 2016. – №2(12). – С. 8-29.

5. Поплавська О. До формування нової моделі соціальної держави  / О. Поплавська, О. Герасименко, А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2017. – №1-2. – С. 3-15 (Фахове видання).

6. Поплавська О.М. Нетрадиційні механізми та форми досягнення соціальної безпеки країни / О.М. Поплавська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб.наук.праць. – №1 (13). – К.:КНЕУ, 2017. – С. 158-166 (Фахове видання).

7. Poplavska, O., N. Chala (2017). The Interrelation Between Government And Business in Fighting Poverty in Ukraine. Humanizacja Pracy. – №1 (287). – 2017. – р. 25-38. (Польський журнал).

8. Поплавська О.М. Реалізація рівних прав у сфері зайнятості та професійної діяльності в Україні / О.М. Поплавська // Матеріали Науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри» (5-6 травня) – К.: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017р. – С.132-135. (Тези).

9. Поляк Н.О. Готовність України до впровадження міжнародних норм у сфері соціального захисту безробітних / Н.О. Поляк // Матеріали XVI науково-практичної конференції «Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах». – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2017. – (Тези).

10. Тарасюк О.П. Ратифікація Конвенції МОП № 181 про приватні агенції зайнятості (1997 р.): можливості та проблеми / О.П. Тарасюк // Матеріали XVI науково-практичної конференції «Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах». – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2017. – (Тези).

11. Дубок Т.В. Оцінювання сучасного рівня соціального захисту безробітних та аналіз діючих норм вітчизняного законодавства у цій сфері / Т.В. Дубок // Матеріали XVI науково-практичної конференції «Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах». – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2017. – (Тези).

12. Тарасюк О.П. Сукупні ресурси домогосподарств із дітьми як індикатор оцінювання ефективності системи соціальних допомог / О.П. Тарасюк // Ринок праці та зайнятість населення. – 2017. – №3. – С. 54-64. (Фахове видання)

13. Поляк Н.О., Тарасюк О.П. Можливості ратифікації в Україні Конвенції МОП № 181 про приватні агентства зайнятості: проблеми та пропозиції / Н.О. Поляк, О.П. Тарасюк // Ринок праці та зайнятість населення. – 2017. – №4. – С.39-47 (Фахове видання).

14. Поляк Н.О., Тарасюк О.П. Оцінювання відповідності національних норм у сфері соціального захисту безробітних в Україні вимогам міжнародних стандартів / Н.О. Поляк, О.П. Тарасюк // Проблеми економіки. – 2017. – № 3. – С. (Фахове видання, входить до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, Research Papers in Economics, Advanced Science Index та ін.).

15. Поляк Н., Тарасюк О. Дотримання міжнародних вимог та зобов’язань щодо пенсійних виплат в Україні / Н. Поляк, О. Тарасюк // Вісник Пенсійного фонду України. – 2017.  – №12(183). – С.4-9.

16. Поляк Н.О., Поплавська О.М., Самерханова З.В., Тарасюк О.П., Федірко Н.В. Оцінка відповідності національного законодавства окремим міжнародним документам у сфері зайнятості населення та пропозиції щодо їх імплементації  (Розділ 2)/ Н.О. Поляк, О.М. Поплавська, З.В. Самерханова, О.П. Тарасюк, Н.В. Федірко // Зайнятість, праця та соціальний захист населення: вітчизняний та зарубіжний  досвід: монографія; відп. ред. к.е.н. Т.М. Кір’ян. – Київ, 2017.  – С. 17-31.

17. Руденко О.М. Благополуччя дитини: сутність та змістові характеристики / О. М. Руденко // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції на тему «Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу». – Ліссабон, Португалія: Вища школа бізнесу та економіки в Університеті НОВА, 2018 – (Тези).

18. Поплавська О.М. Глобальні тренди у соціально-трудовій сфері: вплив на зайнятість та оплату праці / О.М. Поплавська // Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Ел. Ресурс: http://market-infr.od.ua/journals/2018/16_2018_ukr/28.pdf.

19. Поплавська О.М., Данилевич Н.С., Дударенко Є.Ю. Європейський ринок праці: досвід для України / О.М. Поплавська, Н.С. Данилевич, Є.Ю. Дударенко // Збірник Соціально-трудові відносини: теорія і практика. – № (1), 2018. – С.195-206 (англ..)

20. Поплавська О.М., Данилевич Н.С., Олішевська А.В. Оцінювання персоналу: практика використання сучасних методів, можливості поширення в Україні/ О.М. Поплавська, Н.С. Данилевич, А.В. Олішевська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – № 1(51), 2018. – С. 223-229.

21. Oksana Poplavskaya and Nina Chala. THE FORMATION OF SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS IN UKRAINE // Management Education for Corporate Social Performance. (Ed. Agata Stachowicz-Stanusch and Wolfgang Amann): Information Age Publishing. – USA. – 2018. – рр..283-294.

22. Поплавська О.М. Договірне регулювання соціально-трудових відносин: проблеми, побудова нової моделі в умовах розвитку цифрової економіки / О.М. Поплавська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», Випуск 31. – 2018. – С.81-84.

23. Поплавська О. М., Зінченко О. М. Корпоративні комунікації як спосіб мотивації персоналу / О.М. Поплавська, О. М. Зінченко // Регіональна економіка та управління. – 3 (21) жовтень. – 2018. – С. 53-58.

24. Верба Д. Економічні передумови та динаміка рівня матеріального добробуту домогосподарств із дітьми в Україні / Д. Верба // Україна: аспекти праці. – 2018. – №3. – С. 13-22.

25. Федірко Н.В. Антикризові реформи публічних фінансів в Україні // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: матеріали щоріч. Всеукр. Наук.-практ. Конф. За ед.яч. Участю, ед.яч.. 100-річчю держ. Служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.): у 5 т. / за е. ед.. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ: НАДУ, 2018. – Т. 2 – 156 с. – С. 139-141.

26. Федірко Н.В. Сучасні виклики реформування професійно-технічної освіти в Україні // Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору: матеріали ІІ Міжнар. Наук.-практ. Конф., ед.ч.. 80-річчю від дня народж. ед.-кор. НАН України, д.е.н., ед.. Кваснюка Б.Є. (Київ, 8-9 лист. 2018 р.) / за е. ед.. Л.В. Шинкарук. – Київ: НУБІП, 2018.

 

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту