Домашня » Відділ досліджень розвитку соціальних систем

Відділ досліджень розвитку соціальних систем

Завідувач відділом кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник

Давидюк Олена Олександрівна т. (044) 234-93-55

Напрями роботи відділу

Відділ з проблем соціальних послуг виконує дослідження у сфері соціального захисту населення та бере участь у розробці і обгрунтуванні підходів, проектів, програм, організаційно-правових документів, проведенні розрахунків, орієнтованих на удосконалення системи соціальних послуг та вирішення проблем соціального забезпечення населення України. Тенденції сучасних соціальних процесів, зміни світового соціально-політичного та економічного простору, трансформаційні процеси в самій Україні спричиняють нові соціальні ризики та збільшення соціальних груп, які не здатні самостійно подолати свої проблеми та потребують допомоги. Особливого соціального захисту потребують особи, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це – інваліди, тяжко та невиліковно хворі, особи похилого віку, які через старість, недуги, відсутність рідних і близьких не можуть себе обслуговувати і потребують утримання та стороннього догляду; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, багатодітні сім’ї, одинокі непрацездатні громадяни, особи з проблемами фізичного та розумового розвитку, жертви насильства і торгівлі людьми та ін. До вищезазначених категорій додаються бездомні, малозабезпечені, особи, звільнені з місць позбавлення волі та біженці. Постійне збільшення кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального захисту, вимагає вдосконалення системи соціальних послуг, порядку та механізмів їх надання. Адже нинішня система соціальних послуг України недостатньо мобільна, якість, кількість і доступність соціальних послуг значно відстають від сучасних потреб. На даному етапі в Україні система соціального обслуговування відзначається неоднорідністю, оскільки успадкувала риси радянської моделі: фрагментарність, орієнтованість на стаціонарний догляд, відсутність безперервності у наданні послуг конкретним групам клієнтів тощо. Функціонують традиційні заклади, що утворились за патерналістської моделі соціальної політики й не відповідають демократичним, гуманістичним цінностям сучасної професійної соціальної роботи, і водночас для різних уразливих груп створено низку принципово нових соціальних закладів, котрі допоки не утворили цілісної системи, здатної надавати якісні послуги в належному обсязі. Наразі в Україні тривають пошуки власної моделі соціального обслуговування, активно обговорюються напрями реформування системи соціальних послуг. Зокрема, актуалізується впровадження таких механізмів, як децентралізація, демонополізація, конкуренція, регулювання надання соціальних послуг через видачу ліцензій, уведення стандартів якості, контроль за їх дотриманням.

В контексті потреб реформування системи соціального захисту населення України відділ з проблем соціальних послуг виконує дослідження за такими основними напрямами: моніторинг нормативно-правової бази з питань соціального захисту населення та розробка рекомендацій щодо удосконалення правових основ функціонування системи соціальних послуг; дослідження світової практики щодо становлення та трансформацій систем соціального захисту населення, опрацювання підходів до імплементації зарубіжного досвіду у вітчизняну практику; визначення ефективних механізмів державного, регіонального та місцевого регулювання процесу надання соціальних послуг; опрацювання методичних підходів щодо розробки регіональних стратегій реформування системи соціальних послуг;  дослідження системи соціального інвестування з метою реформування й розвитку соціальних послуг;  дослідження проблем удосконалення механізмів управління державними видатками на соціальні послуги з метою їх гнучкого та раціонального використання; розробка механізму розподілу бюджетних коштів з метою вирішення місцевих проблем із залученням організацій різних форм власності; проблеми активізації використання ресурсів комерційних організацій для надання соціальних послуг;  визначення підходів до розробки та впровадження спеціальних навчальних програм для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери з метою створення професійного кадрового потенціалу системи; опрацювання методологічних підходів до визначення потреб громади у соціальних послугах, розробка методичних рекомендацій щодо обрахування вартості соціальних послуг, механізмів їх планування та фінансування; визначення та упровадження механізмів регулювання соціальних послуг і контролю за їх наданням; розробка механізмів, які стимулюватимуть надавачів послуг до постійного покращення їх якості; дослідження та реалізація у практиці діяльності соціальних установ сучасних інноваційних моделей надання соціальних послуг.

Якісно нових змін неможливо досягти старими методами. Необхідно змінити сам підхід до організації системи соціальних послуг. На противагу існуючій системі, спрямованій здебільшого на усунення наслідків, реформована система соціальних послуг має забезпечувати попередження соціального виключення вразливих категорій населення. Формування нових науково обґрунтованих підходів щодо вдосконалення системи соціальних послуг є пріоритетним завданням соціальної політики на даному етапі державотворення. Розробка нових проектів і концепцій на шляху практичної реалізації головних принципів надання соціальних послуг передбачає врахування широкого кола соціальних потреб населення в умовах сьогодення. Вирішення принаймні частини проблем соціального характеру у сфері надання соціальних послуг може стати запорукою позитивних зрушень на шляху реформування соціальної політики України.

Виконані НДР 

    2014 рік

Розробка методичних рекомендацій щодо організації діяльності центрів обліку бездомних осіб.

В Основних напрямах запобігання бездомності до 2017р. одним з пріоритетних завдань є удосконалення діяльності центрів обліку бездомних осіб, введення нових центрів обліку, створення Єдиного реєстру бездомних осіб, вдосконалення відповідної статистичної звітності, проведення навчання персоналу центрів обліку та їх матеріально-технічне забезпечення.

Створення нових центрів обліку та удосконалення роботи діючих вимагає розробки методичних рекомендацій щодо організації їх діяльності.

У процесі реалізації поставленої мети досліджена законодавча та нормативно-правова база стосовно організації діяльності центрів обліку бездомних осіб та соціальної підтримки даної категорії населення; систематизована процедура реєстрації місця проживання/перебування особи, яка підпадає під визначення бездомної (виявлення бездомних осіб, взяття на облік, видача посвідчення про взяття на облік, реєстрація бездомної особи за місцем проживання або перебування); систематизована процедура відновлення документів, що посвідчують особу для подальшої їх реєстрації. Значна увага приділена мобільній формі надання соціальних послуг фахівцями центрів обліку в процесі вуличної роботи, а також питанням взаємодії та співпраці центрів обліку з іншими закладами, організаціями, установами та службами різного підпорядкування, причетними до надання соціальних послуг бездомним особам. Методичні рекомендації можуть бути використані при введені в дію та організації діяльності центрів обліку державної та недержавної форм власності на місцях, що дасть можливість забезпечити ефективну діяльність щодо обліку, реєстрації місця проживання/перебування, відновлення документів та надання інших соціальних послуг бездомним особам.

Оцінка динаміки показників соціально-економічного розвитку регіонів за 2013 р. – 2014 р.

В роботі розглядається одна з основних проблем розвитку України – наявність суттєвих диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів, зокрема, в різних регіонах існують специфічні потреби щодо окремих напрямів соціально-економічного розвитку. Визначено, що для формування спрямованих управлінських та фінансових зусиль за проблемними напрямами розвитку необхідним є проведення порівняльного аналізу регіонів. Оцінка показників соціально-економічного розвитку регіонів має методологічну значущість та актуальність в умовах впровадження активної політики розвитку регіонів, посилення конкуренції регіонів за інвестиції, підвищення відповідальності керівників регіонів за результати соціально-економічного розвитку. Основними критеріями оцінки соціально-економічного розвитку регіонів визначено: забезпечення високого рівня життя населення; здатність переважати інші регіони за окремими показниками; забезпечення необхідної кількості робочих місць; забезпечення ефективного соціального захисту населення.

В ході дослідження розроблено рейтинг на основі оцінки показників соціально-економічного розвитку, що дозволяє порівнювати регіони між собою, виявляти переваги та недоліки кожного регіону. Робота складається з двох модулів: в модулі 1 «Рейтинг соціально-економічного розвитку регіонів» подано загальні результати оцінки, регіони розташовані відповідно набутих місць (від 1 – найкращий результат до 27 – найгірший результат). Рейтинги побудовано і за кожним окремим напрямом: демографія, зайнятість та безробіття, діяльність служби зайнятості, заробітна плата та заборгованість, діти-сироти та оздоровлення дітей, соціальні послуги. Модуль 2 «Оцінка результатів діяльності обласних та Київської міської державних адміністрацій» містить результати рейтингової оцінки для кожного регіону за 6 напрямами та по 26 показниках. Запропонована рейтингова оцінка дозволяє здійснювати порівняльний аналіз регіонів за ступенем соціально-економічного розвитку.

    2015 рік

    НДР Розробка алгоритму переходу від надання послуг стаціонарного догляду для осіб похилого віку та інвалідів, які перебувають в інтернатних установах, до надання послуг із влаштування зазначених категорій осіб до сімейних форм проживання

Практична цінність полягає у можливості використання результатів для обґрунтування проектів, програм, організаційно-правових документів, проведення розрахунків тощо, орієнтованих на впровадження сімейних форм влаштування осіб похилого віку та інвалідів, вирішення проблем соціального обслуговування та пом’якшення соціальних ризиків серед осіб похилого віку та інвалідів.

2016 рік

    НДР Розроблення проекту методичних рекомендацій з організації працетерапії для осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення: результати наукового дослідження можуть бути використані інструкторами з трудової терапії та/або адаптації в будинках-інтернатах (пансіонатах) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів. Наукові розробки в рамках даної роботи сприятимуть підвищенню якості соціального обслуговування осіб, які проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення. Очікуваний соціальноекономічний ефект від впровадження результатів дослідження полягає в тому, що розроблені методичні підходи дозволять ефективно впроваджувати працетерапію як соціальну технологію в інтернатних установах; підвищити рівень та якість життя в інтернатних установах осіб похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів; забезпечити адекватне та своєчасне задоволення індивідуальних потреб підопічних інтернатних установ, компенсувати наявні обмеження життєдіяльності; залучити підопічних інтернатних установ до діяльності із самореалізації та самообслуговування; підвищити якість соціального обслуговування в інтернатних установах системи соціального захисту населення; забезпечити дотримання прав людини при впровадженні працетерапії в інтернатних установах системи соціального захисту населення;

    НДР Розроблення методичних рекомендацій з організації культурно-дозвіллєвої діяльності осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями в інтернатних установах системи соціального захисту населення: результати наукового дослідження можуть бути використані в інтернатних установах системи соціального захисту населення з метою організації культурно-дозвіллєвої діяльності осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями. Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження полягає в тому, що розроблені методичні підходи дозволять оптимізувати роботу в інтернатних установах щодо залучення підопічних до розвитку соціальних контактів, створення позитивного соціально-психологічного клімату; нейтралізувати та усунути причини ізоляції підопічних інтернатних установ від культурно-дозвіллєвої сфери; реалізувати надання послуг у відповідності з можливостями та потребами підопічних інтернатних установ; підвищити якість соціального обслуговування в інтернатних установах системи соціального захисту населення.

2017 рік

    НДР Розроблення проекту методичних рекомендацій щодо підвищення якості обслуговування підопічних, які проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення, та усунення недоліків в організації обслуговування: розроблені пропозиції будуть використані в процесі внесення змін до положень чинного законодавства з питань соціального обслуговування в інтернатних установах системи соціального захисту населення та при розробці нових законодавчих актів у сфері соціального захисту населення.

    НДР Розроблення нових норм часу та чисельності працівників і підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення»: результати дослідження будуть використані для оновлення нормативно-правових актів Міністерства соціальної політики, що регулюють питання чисельності працівників будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за функціями та виконуваними видами робіт і обґрунтування необхідної кількості штатних працівників під час складання відповідних розписів цих установ.

 Співробітниками відділу опубліковані статті.

1. Давидюк О.О. Проблеми оптимізації бюджетних витрат на соціальні послуги // Матеріали науково-практичної конференції «Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності». – Київ, 2012. – С.300-302.

2. Давидюк О.О. Практика і технології надання соціальних виплат населенню: світовий досвід/Український соціум: наука – освіта – виробництво: [зб. наук. пр. / за ред. д.е.н., проф. В.В. Микитенко]. – Вип. 6. – Київ, МНТУ ім. Ю. Бугая, Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики України та НАН України, Асоціація ТЕКУ, Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2013. – 144 с. – С.16-28.

3. Давидюк О.О. Соціальне партнерство як механізм громадської взаємодії/Матеріали XIII науково-практичної конференції «Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства». – Київ, 2013. – С.267-271.

4. Давидюк О.О. Бездомність в Україні: причини та тенденції// Політичний менеджмент. – 2013. – №1-2 (57-58) – С.90-102.

5. Давидюк О.О. Оцінка процесу надання соціальних послуг//Сучасна українська політика – 2013. – Вип.29. – С.51-62.

6. Давидюк О.О. Вік як чинник ставлення населення до громадсько-політичної активності жінок в Україні//Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 2 (20). – С.137-146.

7. Давидюк О.О. Мінімальний перелік соціальних послуг: особливості відбору // Наукові записки НаУКМА. – 2013. – №148. – 69-77.

8. Давидюк О.О. Стан здоров’я бездомних осіб в Україні//Нова парадигма. – 2013. – №117. – С.127-133.

9. Давидюк О.О. Проблемні аспекти доступності платних соціальних послуг для населення//Наукові праці МАУП. – 2013. – Вип. 4(39). – С.148-155.

10. Давидюк О.О. Оцінка стану соціальної безпеки в умовах поглиблення соціального розшарування // Держава і право. – 2014. – № 65. – С.376-385.

11. Давидюк О.О. Актуальні питання розробки показників соціальної безпеки // Нова парадигма. – 2014. – № 121. – С.159-168.

12. Давидюк О.О. Основні виклики соціальній безпеці на сучасному етапі//Матеріали науково-практичної конференції «Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку». – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – С.237-239.

13.  Давидюк О.О. Практика вимірювання задоволеності отримувачів соціальними послугами // Україна: аспекти праці. – 2015. – №4. – С.46-51.

14. Давидюк О.О. Проблемні аспекти реінтеграції бездомних осіб, які втратили житло внаслідок позбавлення волі // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – №2(24). – С.129-140.

13.  Давидюк О.О. Практика вимірювання задоволеності отримувачів соціальними послугами // Україна: аспекти праці. – 2015. – №4. – С.46-51.

14. Давидюк О.О. Проблемні аспекти реінтеграції бездомних осіб, які втратили житло внаслідок позбавлення волі // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – №2(24). – С.129-140.

15. Болюбах В.В. Соціальний захист бездомних осіб: проблеми і шляхи вирішення // Матеріали ХІІ науково-практичної конференції «Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності». – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2012. – С.314-316.

16. Болюбах В.В. Роль громадської думки в формуванні самовідношення особистості бездомної особи//Матеріали ХІІІ науково-практичної конференції «Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства». – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. – С.253-255.

17. Болюбах В.В. Реформування системи соціальних послуг в Україні // Матеріали ХІV науково-практичної конференції «Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку». – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – С.222-224.

18. Болюбах В.В. Працевлаштування бездомних осіб – шлях від соціального виключення до реінтеграції // Україна: аспекти праці. – 2015. – №3. – С.44-51.

19. Петренко Ю.М. Технології соціальної роботи з особами похилого віку // Вісник пенсійного фонду України. – 2011. – № 1. – C.28-29.

20. Петренко Ю.М.Благодійність та соціальна політика в Україні: точки перетину//Матеріали науково-практичної конференції «Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії». – К.: ВНЗ “Національна академія управління”, 2011. – С. 211-213.

21. Петренко Ю.М. Технології благодійної роботи//Матеріали науково-практичної конференції «Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальність». – К.: ВНЗ “Національна академія управління”, 2011. – С. 372-375.

22. Петренко Ю.М. Кооперативний рух як основа розвитку громадянського суспільства//Матеріали ХІІІ науково-практичної конференції «Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства». – К.: ВНЗ “Національна академія управління”, 2013. – С. 317-320.

23. Барабаш (Александрова) Юлія Юріївна молодший науковий співробітник відділу з проблем соціальних послуг

24. Александрова Ю.Ю. Безробіття в Україні: статистика і реалії // Матеріали XIII науково-практичної конференції «Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства». – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2013. – С.240-243.

25. Александрова Ю.Ю. Аналіз вакансій та заробітної плати на ринку праці в Україні // Матеріали XIV науково-практичної конференції «Cучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку». – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – С.216-219.

26.Давидюк О.О. Актуальність розвитку соціально-економічних підприємств для працевлаштування осіб, нездатних конкурувати на ринку праці // Матеріали XV Науково-практичної конференції «Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей». – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – С.155-157.

27.Давидюк О.О. Деінституціоналізація соціального обслуговування осіб похилого віку: деякі аспекти реалізації в Україні // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – №2 (27) – С.143-155.

28. Болюбах В.В. Діяльність центрів обліку щодо реєстрації бездомних осіб // Матеріали XV Науково-практичної конференції «Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей». – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – С.176-179.

29. Болюбах В.В. Упровадження сімейних форм улаштування для осіб похилого віку та інвалідів як інноваційний вид соціального обслуговування // Україна: аспекти праці. – 2016. – №5-6. – С.25-31.

30. Петренко Ю.М. Волонтерська діяльність як вимір громадянського суспільства // Матеріали XV Науково-практичної конференції «Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей». – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – С.181-183.

31.Барабаш Ю.Ю. Оптимізація механізму соціального замовлення у сфері соціальних послуг // Матеріали XV Науково-практичної конференції «Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей». – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – С.179-181.

32.Вонберг Т.В. Корпоративна соціальна відповідальність як домінантний фактор розвитку організації // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: Національна металургійна академія України, 2016. – Ч.2. – С.156-160.

33.Вонберг Т.В. Управління процесами руху персоналу в умовах нестійкої економіки // Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія / за заг.ред. К.Ф.Ковальчука. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – С.378-386.

34.Вонберг Т.В. Актуальність компетентністного підходу у системі забезпечення якості освіти // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті: зб. матеріалів Всеукр.наук.-метод.конф.за міжнар.участю. – К: КНЕУ, 2016.– С.164-165.

35.Вонберг Т.В. Решения проблем управления персоналом на примере компании «Группа BOSCH» // Актуальные проблемы развития экономики и образования: сборник материалов международ. науч.-практич. конференции. – Душанбе: “Ирфон”, 2016.– С.116-120.

36.Вонберг Т.В. Перспективи розвитку нематеріальних методів мотивації працівників // Журнал  Київського університету ринкових відносин: економіка, бізнес-адміністрування, право. – К.: Київський університет ринкових відносин, 2016. – Т.1 – С.245-254.

37. Давидюк О.О. Деінституціоналізація соціального обслуговування осіб похилого віку: деякі аспекти реалізації в Україні // Вісник Пенсійного фонду України – 2017. -№ 1(172) – С.40-47.

38. Болюбах В.В. Оцінка міри спроможності осіб похилого віку та осіб з інвалідністю до працетерапії за умов інтернатної установи // Україна: аспекти праці. – 2017. – №2. – С.21-27.

39. Петренко Ю.М., Барабаш Ю.Ю. Характеристика змісту та напрямів соціальної реабілітації (адаптації) осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями в інтернатних установах системи соціального захисту населення // Україна: аспекти праці. – 2017. – №3. – С.14-19.

40. Вонберг Т.В. Проблемні аспекти дослідження мінімальної заробітної плати у трансформаційних умовах // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – Ч.1. – С. 48-51.

41. Вонберг Т.В. Соціально відповідальна поведінка роботодавця в контексті розвитку інноваційного підприємництва // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїн. наук.-практ. інтернет-конф. // Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B-iMu6tnPaxybUJZTjZWMXpLV1U/view

42. Вонберг Т.В. Соціально відповідальне ведення бізнесу в українських реаліях // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ, 2017. – С. 341-343.

43. Вонберг Т.В. Сzłowiek-społeczeństwo-gospodarka: monografia / redakcja naukowa Maria Agnieszka Paszkowicz. – Zielona góra, 2017. – 160 с. – С.57-66.

44. Вонберг Т.В. Проблемы развития инновационной экономики Украины в условиях глобальных социально-экономических изменений // Таджикистан и современный мир: актуальные проблемы развития инновационной экономики: сборник материалов V международ. науч.-практич. конференции. – Душанбе: «Сумани Кудрат», 2017.– С.141-144.

45. Вонберг Т.В. Соціальна відповідальність держави у сфері соціального захисту українського населення // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С.96.

46. Вонберг Т.В. Социальное развитие агропромхолдинга «Астарта-Киев» через призму корпоративной социальной ответственности компании // Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: экономика и управление : Материалы ежегодной международной научно-практической конференции по проблемам социально-трудовых отношений. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2017. – С.74-77.

47. Вонберг Т.В. Інтеграція української економіки в європейський простір через призму соціальної відповідальності // Національна економіка України в умовах європейської інтеграції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 640-642.

48. Вонберг Т.В. Розвиток сучасних міст через призму соціальної відповідальності підприємств // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітертура, урбаністика: Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: Бескиди, 2017. – Ч.2. – С. 121-123.

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту