Домашня » Відділ досліджень розвитку соціальних систем

Відділ досліджень розвитку соціальних систем

Завідувач відділом кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник

Давидюк Олена Олександрівна т. (044) 234-93-55

Напрями роботи відділу

Відділ з проблем соціальних послуг виконує дослідження у сфері соціального захисту населення та бере участь у розробці і обгрунтуванні підходів, проектів, програм, організаційно-правових документів, проведенні розрахунків, орієнтованих на удосконалення системи соціальних послуг та вирішення проблем соціального забезпечення населення України. Тенденції сучасних соціальних процесів, зміни світового соціально-політичного та економічного простору, трансформаційні процеси в самій Україні спричиняють нові соціальні ризики та збільшення соціальних груп, які не здатні самостійно подолати свої проблеми та потребують допомоги. Особливого соціального захисту потребують особи, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це – інваліди, тяжко та невиліковно хворі, особи похилого віку, які через старість, недуги, відсутність рідних і близьких не можуть себе обслуговувати і потребують утримання та стороннього догляду; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, багатодітні сім’ї, одинокі непрацездатні громадяни, особи з проблемами фізичного та розумового розвитку, жертви насильства і торгівлі людьми та ін. До вищезазначених категорій додаються бездомні, малозабезпечені, особи, звільнені з місць позбавлення волі та біженці. Постійне збільшення кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального захисту, вимагає вдосконалення системи соціальних послуг, порядку та механізмів їх надання. Адже нинішня система соціальних послуг України недостатньо мобільна, якість, кількість і доступність соціальних послуг значно відстають від сучасних потреб. На даному етапі в Україні система соціального обслуговування відзначається неоднорідністю, оскільки успадкувала риси радянської моделі: фрагментарність, орієнтованість на стаціонарний догляд, відсутність безперервності у наданні послуг конкретним групам клієнтів тощо. Функціонують традиційні заклади, що утворились за патерналістської моделі соціальної політики й не відповідають демократичним, гуманістичним цінностям сучасної професійної соціальної роботи, і водночас для різних уразливих груп створено низку принципово нових соціальних закладів, котрі допоки не утворили цілісної системи, здатної надавати якісні послуги в належному обсязі. Наразі в Україні тривають пошуки власної моделі соціального обслуговування, активно обговорюються напрями реформування системи соціальних послуг. Зокрема, актуалізується впровадження таких механізмів, як децентралізація, демонополізація, конкуренція, регулювання надання соціальних послуг через видачу ліцензій, уведення стандартів якості, контроль за їх дотриманням.

В контексті потреб реформування системи соціального захисту населення України відділ з проблем соціальних послуг виконує дослідження за такими основними напрямами: моніторинг нормативно-правової бази з питань соціального захисту населення та розробка рекомендацій щодо удосконалення правових основ функціонування системи соціальних послуг; дослідження світової практики щодо становлення та трансформацій систем соціального захисту населення, опрацювання підходів до імплементації зарубіжного досвіду у вітчизняну практику; визначення ефективних механізмів державного, регіонального та місцевого регулювання процесу надання соціальних послуг; опрацювання методичних підходів щодо розробки регіональних стратегій реформування системи соціальних послуг;  дослідження системи соціального інвестування з метою реформування й розвитку соціальних послуг;  дослідження проблем удосконалення механізмів управління державними видатками на соціальні послуги з метою їх гнучкого та раціонального використання; розробка механізму розподілу бюджетних коштів з метою вирішення місцевих проблем із залученням організацій різних форм власності; проблеми активізації використання ресурсів комерційних організацій для надання соціальних послуг;  визначення підходів до розробки та впровадження спеціальних навчальних програм для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери з метою створення професійного кадрового потенціалу системи; опрацювання методологічних підходів до визначення потреб громади у соціальних послугах, розробка методичних рекомендацій щодо обрахування вартості соціальних послуг, механізмів їх планування та фінансування; визначення та упровадження механізмів регулювання соціальних послуг і контролю за їх наданням; розробка механізмів, які стимулюватимуть надавачів послуг до постійного покращення їх якості; дослідження та реалізація у практиці діяльності соціальних установ сучасних інноваційних моделей надання соціальних послуг.

Якісно нових змін неможливо досягти старими методами. Необхідно змінити сам підхід до організації системи соціальних послуг. На противагу існуючій системі, спрямованій здебільшого на усунення наслідків, реформована система соціальних послуг має забезпечувати попередження соціального виключення вразливих категорій населення. Формування нових науково обґрунтованих підходів щодо вдосконалення системи соціальних послуг є пріоритетним завданням соціальної політики на даному етапі державотворення. Розробка нових проектів і концепцій на шляху практичної реалізації головних принципів надання соціальних послуг передбачає врахування широкого кола соціальних потреб населення в умовах сьогодення. Вирішення принаймні частини проблем соціального характеру у сфері надання соціальних послуг може стати запорукою позитивних зрушень на шляху реформування соціальної політики України.

Виконані НДР 

   .2016 рік

    НДР Розроблення проекту методичних рекомендацій з організації працетерапії для осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення: результати наукового дослідження можуть бути використані інструкторами з трудової терапії та/або адаптації в будинках-інтернатах (пансіонатах) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів. Наукові розробки в рамках даної роботи сприятимуть підвищенню якості соціального обслуговування осіб, які проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення. Очікуваний соціальноекономічний ефект від впровадження результатів дослідження полягає в тому, що розроблені методичні підходи дозволять ефективно впроваджувати працетерапію як соціальну технологію в інтернатних установах; підвищити рівень та якість життя в інтернатних установах осіб похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів; забезпечити адекватне та своєчасне задоволення індивідуальних потреб підопічних інтернатних установ, компенсувати наявні обмеження життєдіяльності; залучити підопічних інтернатних установ до діяльності із самореалізації та самообслуговування; підвищити якість соціального обслуговування в інтернатних установах системи соціального захисту населення; забезпечити дотримання прав людини при впровадженні працетерапії в інтернатних установах системи соціального захисту населення;

    НДР Розроблення методичних рекомендацій з організації культурно-дозвіллєвої діяльності осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями в інтернатних установах системи соціального захисту населення: результати наукового дослідження можуть бути використані в інтернатних установах системи соціального захисту населення з метою організації культурно-дозвіллєвої діяльності осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями. Очікуваний соціально-економічний ефект від впровадження результатів дослідження полягає в тому, що розроблені методичні підходи дозволять оптимізувати роботу в інтернатних установах щодо залучення підопічних до розвитку соціальних контактів, створення позитивного соціально-психологічного клімату; нейтралізувати та усунути причини ізоляції підопічних інтернатних установ від культурно-дозвіллєвої сфери; реалізувати надання послуг у відповідності з можливостями та потребами підопічних інтернатних установ; підвищити якість соціального обслуговування в інтернатних установах системи соціального захисту населення.

2017 рік

    НДР Розроблення проекту методичних рекомендацій щодо підвищення якості обслуговування підопічних, які проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення, та усунення недоліків в організації обслуговування: розроблені пропозиції будуть використані в процесі внесення змін до положень чинного законодавства з питань соціального обслуговування в інтернатних установах системи соціального захисту населення та при розробці нових законодавчих актів у сфері соціального захисту населення.

    НДР Розроблення нових норм часу та чисельності працівників і підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення»: результати дослідження будуть використані для оновлення нормативно-правових актів Міністерства соціальної політики, що регулюють питання чисельності працівників будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за функціями та виконуваними видами робіт і обґрунтування необхідної кількості штатних працівників під час складання відповідних розписів цих установ.

2018 рік.

   НДР Практичний аспект оцінювання якості обслуговування отримувачів соціальних послуг, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем проживання: вперше на основі результатів соціологічних опитувань визначено якісні та кількісні параметри, що характеризують процес надання соціальних послуг за місцем проживання, та апробовано комплексне оцінювання якості соціальних послуг на основі виокремлених груп показників: 1) що характеризують сприйняття якості послуги з боку отримувачів; 2) що характеризують ступінь відповідності діяльності надавача послуги встановленим для даної галузі нормативам та вимогам; удосконалено розуміння категорії «якість обслуговування» отримувача соціальної послуги та обґрунтовано доцільність визначення категорії «послуга» з позицій процесного підходу, а «якість» – з триєдиної концепції якості – якості ресурсів, якості процесів та якості результату. У відповідності з даними підходами якість соціальних послуг слід розглядати як сукупність характеристик та міру корисності, що визначають їх здатність задовольняти встановлені потреби отримувача як з позиції об’єктивних, кількісно виражених характеристик послуги, так і суб’єктивних настанов отримувача; удосконалено метод відбору критеріїв оцінки якості соціальної послуги, застосування яких обумовлено специфікою показників, що характеризують якість даної послуги, та ґрунтуються на оцінюванні відповідності соціальних послуг потребам отримувачів; одержало подальший розвиток застосування методу побудови бально-рейтингової системи оцінювання якості соціальних послуг, що дозволяє більш гнучко оцінювати якість наданих соціальних послуг за місцем проживання, вимірювати рівень задоволеності отримувачів, виявляти ступінь потреби у конкретному виді послуги; одержала подальший розвиток розробка методичних рекомендація щодо покращення надання соціальних послуг за місцем проживання на основі запропонованого алгоритму оцінки якості соціальних послуг, що надаються соціальним закладом, для підвищення ефективності роботи закладу та оптимізації прийняття управлінських рішень.

   НДР  Розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативно-правових актів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: вперше виконано системний аналіз національного трудового законодавства на предмет регламентації та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері праці, недопущення їх дискримінації за ознакою статі та іншими дискримінаційними ознаками, та виявлено його неузгодженість з положеннями міжнародних документів щодо гендерної рівності та недискримінації за ознакою статі, в переважній більшості вітчизняних нормативно-правових актів не в повній мірі або взагалі не унормовані ці питання; розроблено пропозиції до діючого трудового законодавства України з метою його адаптації до норм Європейського Союзу; набуло подальшого розвитку комплексне дослідження адаптації вітчизняного законодавства до Директив Ради ЄС, інших міжнародних документів (Конвенцій ООН та МОП), що регулюють питання гендерної рівності та недискримінації за ознакою статі: здійснено оцінку ступеню врахування положень відповідних документів у Законах України та інших нормативно-правових актах;обґрунтовано доцільність вдосконалення існуючого проекту Трудового кодексу України, який наразі знаходиться на розгляді Верховної Ради України, на стадії його опрацювання депутатами за участю сторін соціального діалогу з метою внесення відповідних норм щодо забезпечення гендерної рівності в сфері праці, а після ухвалення цього законодавчого акта парламентом та набрання ним чинності, – до діючих у сфері праці інших законодавчих актів у рамках приведення їх у відповідність із Трудовим кодексом України. Відповідно, розроблено пропозиції щодо внесення змін до проекту Трудового кодексу України – в редакції станом на 24.07.2017 – для законодавчого врегулювання питань, пов’язаних із забезпеченням гендерної рівності, недопущенням дискримінації за ознакою статі та іншими дискримінаційними ознаками у сфері праці; розроблено пропозиції змін до Законів України, а також до деяких підзаконних нормативно-правових актів в частині забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері праці: Кодекс законів про працю України (№322-VIII від 10.12.1971; редакція станом на 25.07.2018), Закон України “Про колективні договори і угоди” (№3356-XII від 01.07.1993; редакція станом на 01.01.2015), Закон України “Про зайнятість населення” (№5067-VI від 05.07.2012; редакція станом на 31.08.2018), Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (№2464-VI від 08.07.2010; редакція станом на 15.08.2018), Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (№16/98-ВР від 14.01.1998; редакція станом на 20.01.2018), Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (№1105-ХIV від 23.09.1999; редакція станом на 25.07.2018), Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (№1533-III від 02.03.2000; редакція станом на 31.08.2018), Закон України “Про оплату праці” (№108/95-ВР від 24.03.1995; редакція станом на 01.01.2017), Закон України “Про відпустки” (№504/96-ВР від 15.11.1996; редакція станом на 25.07.2018), Закон України “Про професійний розвиток працівників” (№4312-VI від 12.01.2012; редакція станом на 01.01.2013), Закон України “Про рекламу” (№270/96-ВР від 03.07.1996; редакція станом на 26.07.2018), Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці” (із змінами)

  Співробітниками відділу опубліковані статті.

1. .Давидюк О.О. Актуальність розвитку соціально-економічних підприємств для працевлаштування осіб, нездатних конкурувати на ринку праці // Матеріали XV Науково-практичної конференції «Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей». – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – С.155-157.

2. .Давидюк О.О. Деінституціоналізація соціального обслуговування осіб похилого віку: деякі аспекти реалізації в Україні // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – №2 (27) – С.143-155.

3. . Болюбах В.В. Діяльність центрів обліку щодо реєстрації бездомних осіб // Матеріали XV Науково-практичної конференції «Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей». – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – С.176-179.

4. . Болюбах В.В. Упровадження сімейних форм улаштування для осіб похилого віку та інвалідів як інноваційний вид соціального обслуговування // Україна: аспекти праці. – 2016. – №5-6. – С.25-31.

5.  Петренко Ю.М. Волонтерська діяльність як вимір громадянського суспільства // Матеріали XV Науково-практичної конференції «Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей». – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – С.181-183.

6. .Барабаш Ю.Ю. Оптимізація механізму соціального замовлення у сфері соціальних послуг // Матеріали XV Науково-практичної конференції «Патріотизм у системі сучасних суспільних цінностей». – Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2016. – С.179-181.

7. .Вонберг Т.В. Корпоративна соціальна відповідальність як домінантний фактор розвитку організації // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: Національна металургійна академія України, 2016. – Ч.2. – С.156-160.

8. .Вонберг Т.В. Управління процесами руху персоналу в умовах нестійкої економіки // Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія / за заг.ред. К.Ф.Ковальчука. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – С.378-386.

9. .Вонберг Т.В. Актуальність компетентністного підходу у системі забезпечення якості освіти // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті: зб. матеріалів Всеукр.наук.-метод.конф.за міжнар.участю. – К: КНЕУ, 2016.– С.164-165.

10. .Вонберг Т.В. Решения проблем управления персоналом на примере компании «Группа BOSCH» // Актуальные проблемы развития экономики и образования: сборник материалов международ. науч.-практич. конференции. – Душанбе: “Ирфон”, 2016.– С.116-120.

11. .Вонберг Т.В. Перспективи розвитку нематеріальних методів мотивації працівників // Журнал  Київського університету ринкових відносин: економіка, бізнес-адміністрування, право. – К.: Київський університет ринкових відносин, 2016. – Т.1 – С.245-254.

12. . Давидюк О.О. Деінституціоналізація соціального обслуговування осіб похилого віку: деякі аспекти реалізації в Україні // Вісник Пенсійного фонду України – 2017. -№ 1(172) – С.40-47.

13. . Болюбах В.В. Оцінка міри спроможності осіб похилого віку та осіб з інвалідністю до працетерапії за умов інтернатної установи // Україна: аспекти праці. – 2017. – №2. – С.21-27.

14. . Петренко Ю.М., Барабаш Ю.Ю. Характеристика змісту та напрямів соціальної реабілітації (адаптації) осіб зі стійкими фізичними, інтелектуальними та психічними порушеннями в інтернатних установах системи соціального захисту населення // Україна: аспекти праці. – 2017. – №3. – С.14-19.

15. Вонберг Т.В. Проблемні аспекти дослідження мінімальної заробітної плати у трансформаційних умовах // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – Ч.1. – С. 48-51.

41. Вонберг Т.В. Соціально відповідальна поведінка роботодавця в контексті розвитку інноваційного підприємництва // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїн. наук.-практ. інтернет-конф. // Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B-iMu6tnPaxybUJZTjZWMXpLV1U/view

16. . Вонберг Т.В. Соціально відповідальне ведення бізнесу в українських реаліях // Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ, 2017. – С. 341-343.

17. . Вонберг Т.В. Сzłowiek-społeczeństwo-gospodarka: monografia / redakcja naukowa Maria Agnieszka Paszkowicz. – Zielona góra, 2017. – 160 с. – С.57-66.

18. . Вонберг Т.В. Проблемы развития инновационной экономики Украины в условиях глобальных социально-экономических изменений // Таджикистан и современный мир: актуальные проблемы развития инновационной экономики: сборник материалов V международ. науч.-практич. конференции. – Душанбе: «Сумани Кудрат», 2017.– С.141-144.

19.. Вонберг Т.В. Соціальна відповідальність держави у сфері соціального захисту українського населення // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С.96.

20. Вонберг Т.В. Социальное развитие агропромхолдинга «Астарта-Киев» через призму корпоративной социальной ответственности компании // Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: экономика и управление : Материалы ежегодной международной научно-практической конференции по проблемам социально-трудовых отношений. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2017. – С.74-77.

21. Вонберг Т.В. Інтеграція української економіки в європейський простір через призму соціальної відповідальності // Національна економіка України в умовах європейської інтеграції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 640-642.

22. Вонберг Т.В. Розвиток сучасних міст через призму соціальної відповідальності підприємств // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітертура, урбаністика: Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: Бескиди, 2017. – Ч.2. – С. 121-123.

23. Давидюк О.О. Деякі аспекти роботи працівників інтернатних установ системи соціального захисту населення: соціологічний вимір // Україна: аспекти праці. – 2018. – №1. – С.28-35.

24. Давидюк О.О. Деякі аспекти реформування інтернатних установ системи соціального захисту населення // Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах : матеріали ХVІ науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2018. – С. 102-105.

25. Давидюк О.О. Суб’єктивний підхід до оцінювання якості обслуговування в інтернатних установах // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 1(32). – С.100-113.

26. Давидюк О.О. Оцінка якості соціальних послуг як складова реалізації принципу соціальної справедливості // Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я: матеріали ХVІІ науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2018. – С. 142-144.

27. Вонберг Т.В., Давидюк О.О. Фактори впливу на якість обслуговування в інтернатній установі // SOCIOПРОСТІР: м.ториплін. м.тор. Зб. Наук. Праць з соціології та соціал. Роботи. – №7. – Харків: ХНУ м..В.Н.Каразіна, 2018. – С. 67-73.

28. Вонберг Т.В. Соціальна відповідальність держави у сфері екологічної безпеки // Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах : матеріали ХVІ науково-практичної конференції. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2018. – С. 109-110.

29. Вонберг Т.В. Визначення факторів впливу на якість освіти у вищому навчальному закладі // Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучасний стан та перспективи: зб. Матеріалів V Наук.-метод. Конф. (Харків, 9 лют. 2018 р.) – Харків: ХІФ КНТЕУ, 2018. – С. 341-344.

30. Вонберг Т.В., Костюк В.О. Дотримання прав людини і громадянина як умова існування соціально відповідальної держави // Міжнародні засоби захисту прав та свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (06 бер. 2018 р., м.Ірпінь) – Ірпінь: УДФС України, 2018. – С. 105-107.

31. Вонберг Т.В. Зелена економіка як обов’язкова складова розвитку сучасного бізнесу // Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: матеріали X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУБА, 2018. – Ч. 3. – С. 142-143.

32. Вонберг Т.В. Преграды в развитии нематериальных методов мотивации работников // Инновационные доминанты оціально-трудовой сферы: экономика и управление: Материалы ежегодной международной научно-практической конференции по проблемам оціально-трудовых отношений. – Воронеж: «Истоки», 2018. – С.54-57.

33. Вонберг Т.В. Дослідження проблем національної безпеки держави через призму соціальної відповідальності // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2018 р.) – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – С.160-162.

34. Вонберг Т.В. Екологічна безпека як невід’ємна складова ведення соціально відповідального бізнесу // Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 3-ої Всеукраїнської наук.-практ. Конф.  – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – С.101-103.

35. Вонберг Т.В. Социальная отвественность как ктуальне в развитии инновационной экономики // Таджикистан и современный мир: ктуальне проблемы развития инновационной экономики: Сб. материалов VI международ. Науч.-практич. Конф. – Душанбе: «ТГУК», 2018. – С.23-27.

36. Вонберг Т.В. Соціальна відповідальність бізнесу як системна діяльність компаній // Соціально-трудова сфера в умовах становлення нової економіки: глобальні виклики та домінанти розвитку: матеріали круглого столу; 15 травня 2018 року. – К.: КНЕУ, 2018. – С. 22-25.

37. Вонберг Т.В. Соціальна відповідальність у вирішенні загроз і проблем людства // Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я: матеріали ХVІІ науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2018. – С. 140-141.

38. Демешок О.О. Гендерна рівність у родині як складова духовної безпеки України // Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я: матеріали ХVІІ науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2018. – С.  126-128.

39. Болюбах В.В. Фостерна сім’я – інноваційна форма соціального обслуговування вразливих категорій населення // Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах : матеріали ХVІ науково-практичної конференції. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2018. – С. 100-102.

40. Барабаш Ю. Ю. Аналіз організації дозвілля у психоневрологічних інтернатах України // Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах: матеріали ХVІ науково-практичної конференції. – К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2018. – С. 107-109.

Виберіть мову:

Усі сторінки сайту